Stadsanalys – Antwerpen

Creative commons license

I dagens stadsanalys våras det för Antwerpen, Belgiens näst största stad och huvudort i Flandern med över 500 000 invånare [1]. Belgien som land har historisk sett haft lägre försäljning av laddbara bilar jämfört med sina europeiska grannar som exempelvis Nederländerna. År 2018 låg den laddbara försäljningen på ca 2,5 % av den totala bilförsäljningen [2], detta har dock ökat under 2019 [3].

Antwerpen är världens diamanthuvudstad, över 80 % av alla oslipade diamanter passerar staden årligen [4]. Antwerpen har också Europas näst största hamn (efter Rotterdam) [5] samt Europas största petrokemiska kluster [6]. En progressiv kulturscen har också gjort Antwerpen världskänt, speciellt inom mode (t ex The Antwerp Six [7]). På senare år har också Antwerpen utmärkt sig på transportområdet. 2019 vann Antwerpen CIVITAS Awards, en prestigefylld EU-utmärkelse i kategorien ”Citizen and Stakeholder Engagement”, för sitt arbete med offentliga-privata samarbeten, smart användning av data och progressiva kommunikation till allmänheten [8].

Den stora hamnen gör att Antwerpen med omgivning har ett transportsystem som är starkt präglat av tunga vägtransporter. En tätbebyggd innerstad utgör även det en mobilitetsutmaning. Ett antal större vägbyggen i och utanför Antwerpen de senaste åren har haft en stor påverkan på framkomligheten [10]. Vilket också har bidragit till att staden har växlat upp sina insatser inom transportområdet. Dessa insatser är främst riktade mot alternativa transportmedel som cykel.

Involvera invånarna till “smartare” transportval 

Antwerpen är en av de städer i Europa som har inlett en resa mot en bilfri innerstad [11]. Istället incentiveras cykel och andra lättare fordonsslag (t ex elsparkcykel) som ersättare för bilen i staden. Omfattande cykelleder och cykelmotorvägar har byggts i staden. Det är möjligt att cykla igenom centrala delarna av Antwerpen utan att en enda gång dela vägen med bilar [11]. Den starkast glimrande diamanten i detta arbete är det nybyggda området ”Groen Kwartier” (gröna kvarteret). I det gröna kvarteret består över hälften av kvarteret av gångvänliga grönområden, det finns stigar istället för gator och parkering sker i utkanterna [12].

Omfattande kommunikation med medborgarna har varit en central strategi från stadens sida för att få människor att inte använda bil. Smart Ways to Antwerpen är ett delprojekt i det stora EU-projektet CIVITAS PORTIS, vars syfte är att öka framkomligheten i hamnstäder [13]. I Smart Ways-projektet görs detta praktiskt genom att inspirera och kommunicera ut viktiga aspekter rörande framkomlighet, t ex genom ruttplanering, fördelarna med att cykla, bilpooler, bildelning, status för lokaltrafiken och information rörande Antwerpens låg-emissions zon. Kommunikationen sker främst genom Smart Ways hemsida men även genom partners som sprider budskapet genom sina kanaler, t ex lokala näringsidkare och arbetsgivare.

Elektrifierade pråmar

I den modala uppdelningen för vidaretransport från Antwerpens hamnen utgör vägtransport 47 % av volymen, följt av pråm (37 %), tåg (11 %) och rörledning (5 %) [14]. I en handlingsplan från 2017 lanserades ett antal aktiviteter för att minska andelen last som vidaretransporteras via väg samt minska klimatavtrycket från pråmtrafiken [15]. Kanske den mest intressanta delen i planen är stödet till utvecklingen av världens första elektriska pråm [16]. Pråmen som utvecklas av holländska Port-Liner är ännu ej i drift men planeras att gå på rutten Antwerpen, Rotterdam och Amsterdam [16].

E-mobilitet är inte högprioriterat med undantag för test av bussar

Det är väldigt lite skrivet kring E-mobilitet i Antwerpen, förutom att ett lokalt taxibolag har gått över till laddhybrider. Jag bokade därför in en intervju med två transportforskare på Universiteit Antwerpen, Thierry Vanelslander och Elnert Coenegrachts [17]. Under intervjun fick bristen på källor sin förklaring; E-mobilitet verkar inte vara ett prioriterat område i Antwerpen. Mindre initiativ och pilotprojekt finns visserligen. Ett exempel är att det finns sådd-finansieringsmöjligheter för startupbolag och mindre projekt som arbetar med innovation vilket kan inkludera E-mobilitet, finansierat av staden eller regionen.

Några större ”strukturella” förändringar/incitament var dock inte Thierry eller Elnert medvetna om. Detta exemplifieras av bristen på laddinfrastruktur, där det från myndighetshåll finns en förväntan att kommersiella aktörer ska driva utbyggnaden utan offentligt stöd. Det finns inte heller några subventioner för elektrifierade fordon rörande t ex parkering. Thierry poängterade att det belgiska systemet till stor grad har premierat företagsbilar (förmånsbilar) vilket ofta ger den anställde möjlighet att använda bilen privat (ofta med tankat med ett bensinkort genom arbetsgivaren). Deras uppfattning är att trängselproblematiken i Antwerpen om något har ökat det senaste decenniet. Cykel har blivit ett allt viktigare transportmedel, men det sker en dramatisk minskning under det regniga vinterhalvåret.

Det bör dock nämnas att två pilotprojekt rörande bussar pågår i Antwerpen, ett helelektriska och ett med bränsleceller [18] [19].

Egen kommentar

Antwerpen är en stad, i en region, i ett land där alternativa transportmedel framförallt betyder cykel, lokaltrafik och möjligen mindre elfordon (elsparkcykel). Bilens dominerande ställning hotas allt mer genom att förenkla för t ex cyklister och försvåra framkomligheten för bilister. På så sätt är Antwerpen ett intressant exempel, även om bristen på E-mobilitet är anmärkningsvärd. Antwerpen kan säkerligen också vara en inspiration för andra städer i hur de involverar/inspirerar medborgarna att använda alternativa transportsätt.

Strategin att försöka bryta ”beroendet” av bilen är på vissa sätt mer radikalt än att skifta till elektrisk drivlinan. Intervjun med Thierry och Elnert gav dock perspektiv. Det är fortfarande attraktivt att ha bil i Belgien och i Antwerpen. Även i det nya progressiva kvarteret Groen Kwartier har bilen en central roll, parkeringen sker i utkanterna men hushållen har i regel bil. Men de cyklar kanske på sommaren?

Källor 

[1] Visit Antwerpen. länk

[2] EV-Sales. länk

[3] EV-Sales. länk

[4] Business in Antwerp. länk

[5] Business in Antwerp. länk

[6] Business in Antwerp. länk

[7] Visit Flanders. länk

[8] ICLEI. länk

[10] Slim naar Antwerpen. länk

[11] The Economist. länk

[12] Antwerpen.be. länk

[13] Slim naar Antwerpen. länk

[14] Port of Antwerp. länk

[15] Bio Energy International. länk

[16] Electric Vehicles Research. länk

[17] Intervju med Professor Thierry Vanelslander och doktorand Elnert Coenegrachts på Universiteit Antwerpen (Avdelningen för transport och regional ekonomi)

[18] Flanders Today. länk

[19] Fuelcell Buses. länk