Arkiv / Fordon

Prognoser om försäljning av lastbilar med alternativa bränslen

Creative commons license

Forskare från Fraunhofer och Karlsruhe Institute of Technology har sammanställt den vetenskapliga litteraturen om prognoser för försäljningen av tunga lastbilar med alternativa bränslen.

De inkluderar i sin sammanställning gasol, naturgas, e-bränslen, vätgas, el och biobränslen som alternativa bränslen och tre eldrivlinor nämligen batteridrivet, hybrider ochbränsleceller. De har också med elvägar.  

Artikeln heter “Market diffusion of alternative fuels and powertrains in heavy-duty vehicles: A literature review”. Den går att läsa utan kostnad.  

Syftet med  litteraturöversikten är att förstå det aktuella läget för forskning om marknadsdiffusion av tunga lastbilar med alternativa drivlinor. 

De hittade 19 artiklar, doktorsavhandlingar och rapporter som de ansåg hålla tillräcklig kvalité. I artikeln finns alla de publikationerna kort summerade, men de jämför också arbetena med avseende på metoder, antagande, resultat samt vilka policyförslag som görs.

De flesta publikationerna är inte på nationell nivå utan på en större nivå som t ex EU. 

Sammanställning av resultat 

Diesel fortsätter att dominera utan styrmedel för minskning av växthusgaser

Diesel är totalt dominerande som bränsle för tunga lastbilar idag. Litteraturen som de granskade pekar alla på att diesel fortsätter att dominera utan styrmedel för att minska växthusgaser från tunga lastbilar.

Det sker dock en viss introduktion av alternativa bränslen även utan styrmedel. Den studien som pekar på högst andel alternativ andel alternativa bränslen utan styrmedel når 40% andel alternativa bränslen inom 30 år.

Det behövs en kombination av åtgärder för att nå växthusgasmål

Alternativa bränslen, effektivare fordon och transporteffektivitet behövs alla för att nå målen enligt studierna. 

Olika bränslen/drivlinor kan vara bäst i olika nischer

Studiernas resultat tyder på olika teknologierna kan vara konkurrenskraftiga i olika nischer. Det kan vara en skillnad på vad som är bäst för fjärrtransporter och urban distribution.

Flera studier tyder på att ökade dieselpriser är en av de effektivaste styrmedlen för att snabba på förändringstakten

Studierna har olika resultat om tunga fordon kommer påverka elsektorn 

Det finns ingen tydligen teknikvinnare i studierna

Ett utmärkande drag i sammanställning är att olika tekniker blir det dominerande valet. Forskarna som gjort sammanställning gör bedömningen att det fortfarande är många osäkerheter kring t ex kostnadsutveckling.  

Studierna pekar också på att det kan bli olika teknikvinnare i olika delar av världen

Skillnader i vikt- och volymsrestriktioner kan göra att olika tekniker blir konkurrenskraftiga i olika delar av världen. 

Sammanställning av rekommendationer till beslutsfattare

Rekommendationer till industrin är att reducera kostnaderna för fordon med alternativa drivlinor genom att öka volymen snabbt, men också att minska kostnaderna för batterier.

Rekommendationer till stater är att:

 • Subventioner av forskning och start av produktion,
 • tillåta tyngre fordon om de använder alternativa bränslen/drivlinor,
 • uppmuntra kunderna att förlänga avskrivningstiden,
 • införa hårdare styrmedel för att minska växthusgaser.

Svagheter med publikationerna

De flesta publikationerna använder TCO (total-cost-of-ownership) som parameter för att göra bedömning av konkurrenskraft.

Granskarna anser dock att för att göra en bra bedömning av diffusion av en teknik bör mer detaljerade studier göras av kostnader för infrastruktur. Det är extra viktigt tidigt under utvecklingen då kostnaderna för en bränsleinfrastrukturen relativt kan vara större när utnyttjandegraden är mindre.

Mer detaljerade studier bör också göras med avseende på hur hela energisystemet reagerar på ökad efterfrågan på t ex el.

Förslag på mer inriktning på forskning inom området

Författarna gör också rekommendationer för framtida forskning inom området.  

 • Det behövs mer studier om totalkostnad för olika teknikalternativ.
 • Mer detaljerad studier om olika typer av styrmedel för att minska växthusgaser för lastbilar.
 • Mer studier om kostnader för infrastrukturen och energisystemet.
 • Kombinera olika metoder för att göra analyser. De önskar att mer detaljerade analyser görs av kundönskemål, som kan användas i de analytiska modellerna.
 • Mer känslighetsanalyser.
 • Gör analyser för fler marknader som t ex Indien, Afrika, och Sydamerika.  

Egna kommentarer  

Alltid bra med en litteraturgranskning. Artikeln innehåller länkar till de 19 publikationer som de sammanställt.

Det kanske är så att för att göra en bra analys för utvecklingen av försäljning av tunga lastbilar globalt, så måste man: 

 • Gissa vilka styrmedel som kommer användas.
 • Dela upp marknaden i olika geografiska områden,
 • Dela upp marknaden i olika användningsfall,
 • Samt ha bra insyn i kostnadsutvecklingen av många teknikalternativ,
 • Samt modellera uppbyggnaden av infrastruktur,
 • Samt fundera på hur olika lösning påverkar hela energisystemet.  

Det är ganska många parametrar.  

Sen antar jag att konsekvenserna för flödet av gods också på något sätt bör inkluderas.

Referenser

[1] Market diffusion of alternative fuels and powertrains in heavy-duty vehicles: A literature review. Energy Reports. 2019. länk