SamspEL arena – seminarium om framtidens elsystem

Creative commons license

skrivet av Christofer Sundström (RISE)

SamspEL arena är en plattform som organiseras av Powercircle, men finansieras av Energimyndighetens forskningsprogram SamspEL [1]. Syftet med arenan är att öka samverkan och kunskapsspridningen mellan olika aktörer. Forskningsprogrammet SamspEL har funnits sedan 2016 och ska stödja utvecklingen av framtidens elnät och hur vi kan uppnå ett 100% förnybart elsystem. Programmet omfattar både samhällsvetenskapliga och tekniska projekt. Ett seminarium anordnades av SamspEL Arena 20/5 där Energimyndigheten presenterade en ny utlysning, och sex representanter från aktuella SamspEL-projekt presenterade. Presentationerna finns på Powercircles Youtube-kanal [2].

Dagen började med information om en ny utlysning ”Bidra till att utveckla framtidens solel, vindkraft och elnät för en hållbar klimatomställning” [3], som är en samlad utlysning för tre av Energimyndighetens program; El från solen, VindEL, och SamspEL. Syftet med att göra en gemensam utlysning är att främja övergripande projekt. Elfordon nämns inte explicit, men energilagring nämns i utlysningen och även i diskussioner under dagen. Det är en stor utlysning på 100MSEK, och inom SamspEL finns det befintliga projekt kopplade till elektromobilitet.Utöver en presentation av utlysningen så var det sex stycken presentationer:

  • Marcus Löfgren, Comsys: Hur second life batterier för att stödja och stabilisera nätet som finns placerade hos stora förbrukare. Deras befintliga produkter minskar reaktiv effekt, övertoner osv i elnätet. Med hjälp av ett batterilager kan de även påverka den aktiva effekten genom att exempelvis minimera transienter eller kapa effekttoppar.
  • Michelle Chong, KTH: Spänningsreglering av enskilda hushåll inom lågspänningsnät. Ökad andel prosumenter i framtidens elsystem leder till större spänningsfluktuationer. Reaktiv effekt i varje hushåll används i projektet för att reglera spänningen. Projektet undersöker hur detta kan göras på ett säkert sätt.
  • Mattias Ganslandt, Multigrid: Driver ett pilotprojekt på Lidingö för batterilagring i elnätet i syfte att öka tillförlitligheten på el, minska toppeffekt, samt frekvensreglering. En av slutsatserna så här långt är att elnätsägarna inte har kommit så långt för att hantera eller premiera batterilagring, samt att det finns motstånd från befintliga aktörer som tillhandahåller reglerkraft.
  • Niklas Fernqvist, RISE: Projekt om vad som driver utveckling och förändring. Det exempel som används är projektet Simris som drivs av Eon. Simris-projektet har studerats på vad som driver innovation inom energisystemen. En av slutsatserna är att det inte bara är affären som driver utveckling i teknikövergångar, utan även att nya samarbeten och kunskapsutbyten mellan olika aktörer kan driva utvecklingen.
  • Carlo Fischione, KTH: Smarta hem och smarta elnät har länge diskuterats. Projektet handlar om att hantera den vanliga förekomsten av bristen på tillräckligt mycket relevant data för utveckling de nödvändiga algoritmerna. Bristen på data kompenseras med dataanalys och mer specifikt machine learning metoder. Data från exempelvis kallvatten, varmvatten och elförbrukning kombineras för att hitta användarmönster.
  • Lisbeth Söderling, High Voltage Valley: Simulerar fall när stora delar av Sveriges elnät är nedsläckt under tre veckor. Tanken i projektet är att göra vissa kritiska funktioner i ett mindre område självförsörjande under den tiden, med hjälp av batterilager och lokal kraftproduktion. Lokal kraftproduktion består i det här fallet av vattenkraft, vindkraft, och solel. Användningsområden av energi som prioriteras i en sådan situation är information, kommunikation, och räddningstjänst.

Kommentar

Mycket av diskussionerna handlar om elnätskvalitét, förnybar produktion, och batterilagring. Med batterilagring menas underförstått stationära batterilager. Elektromobilitet och dess koppling nämns inte så mycket i dessa sammanhang som jag tidigare upplevt. Hur laddning av elfordon kommer påverka elnätet är en av de barriärer som finns för bred introduktion av elektromobilitet, men det är svårt att hitta forskningsprogram som fokuserar på den här interaktionen.

[1] länk

[2] Youtube länk

[3] Utlysning