Seminarium: Electrification drives the future

Creative commons license

Den 11 april hölls Automotive Strategy Seminar – Electrification Drives the Future i Nacka utanför Stockholm, vilket var ett samarrangemang mellan Fordonskomponentgruppen (FKG) och BIL Sweden. Huvudtema för seminariet var elektrifieringen av fordonsflottan, men det diskuterades även en hel del kring framtida mobilitetssystem och tillhörande IT system (t ex 5G).

I dagens nyhetsbrev har jag valt att sammanfatta några av de presentationer som relaterade till elektrifierade fordon, är ni intresserade av de andra presentationerna så kommer flera att läggas upp på FKGs hemsida inom kort [1].

Martin Larsson – Deloitte

Konsultfirman Deloitte har nyligen släppt en rapport som undersöker tänkbara framtidsscenarios som berör leverantörer till fordonsindustrin till år 2025 [2]. Martin förklarade att det tre ofta nämnda megatrenderna elektrifiering, uppkoppling och automatisering kommer att påverka efterfrågan på olika fordonskomponenter. Rapporten presenterar fyra framtidsscenarios:

  • Data & Mobility manager: Elektrifiering, automatisering och integrerad mobilitet har slagit igenom, biltillverkarna är fortfarande de dominerade aktörerna som sätter standarden för övriga aktörer.
  • Stagnant Car Maker: Massiv lobby har effektivt förhindrat andra högteknologiska aktörer (t ex Google) från att konkurrera direkt i fordonsindustrin, detta har lett till en stagnation i den tekniska utvecklingen för t ex automatiska fordon.
  • The Fallen Giant: Bilen har blivit ett generiskt transportsätt likt buss och tåg där varumärken spelar allt mindre roll, tekniktunga bilar har minskat i efterfrågan, vinstmarginaler har dramatiskt minskat för biltillverkarna, mobilitetstjänster som Uber har inlett allianser med underleverantörer för att skapa kostnadseffektiva fordonslösningar, privat ägande har minskat.
  • Hardware Platform Provider: De stora IT företagen (t ex Google & Amazon) har tagit en nyckelroll i värdekedjan, biltillverkarna agerar främst leverantör till märkeslösa produkter, varumärke och högkvalitativa plattformar ger viss kontroll till biltillverkarna.

Ett antal generiska slutsatser kan dras från alla scenarios, t ex kommer elektrifierade fordon ta allt större marknadsandelar och automatiska system utgör en större del av fordonets totalvärde. Komponentleverantörer inom elektronik, sensorer, mjukvara och batterier står därmed som troliga vinnare för andra typer av komponentleverantörer är framtiden mer osäker.

Claes Jerveland – VW Gruppen

OmEv har skrivit en hel del om VW gruppen under 2019, stora investeringar inom elektrifiering är beslutade. Claes som är VD på VW gruppen Sverige bekräftade denna bild och berättade även en del annat intressant.

Striktare miljökrav kommer att kräva mer avancerade (och dyrare) emissionssänkande komponenter för förbränningsmotorbilar, vilket kan minska prisskillnaden jämfört med elektrifierade bilar. VW gruppens egna undersökningar har visat att värdet av varumärken och unika produkter är fortsatt starkt hos konsumenter, vilket också kommer att märkas i den framtida produktportföljen. VW tror inte på det generiska märkeslösa scenariot från Deloitte ovan. Claes betonar också att mjukvarukomptens kommer att bli allt viktigare. Framtida VW produkter kommer bli mer digitaliserade och ”tjänstefierade”. VW inspireras bland annat av Apple och deras Apple-ID system som kan användas som identifiering till flera olika produkter.

Tom De Vleesschauwer – IHS Markit

Tom från informations och analysföretaget IHS Markit höll en presentation med titeln ”Planet ZEV”, fritt översatt till nollemissionfordonsplaneten (funkar bättre på engelska).

Nuläget för fordonsindustrin präglas av stor osäkerhet vilket gör långtidsplanering svårt, allt fler fordonsföretag använder sig därför av scenarioplanering. Dessa scenarios delas som regel ej med underleverantörer. Ett axplock av osäkerhetsfaktorer är: globalt handelskrig, Brexit, differentierade lokala fordonsregleringar, nya mobilitetslösningar och vägen mot elektrifiering.

Det pratas och investeras mycket i olika typer av mobilitetslösningar för städer, t ex Uber. I dagsläget säljs dock mindre än en procent av alla personbilar till dessa typer av tjänster. Det finns en enorm potential för tillväxt vilket också förklarar Uber och liknande bolags höga värderingar. Det politiska styret i städer spelar en kritisk roll för hur stort genomslag nya typer av mobilitetslösningar och elektrifieringen får, vilket illustreras inte minst i Kina.

En annan viktig aspekt är hur benägna konsumenterna faktiskt är att köpa/använda elektrifierade fordon. Det är ännu oklart hur stor den ”naturliga” efterfrågan är, Norge och Kina kan klassas som artificiellt skapade elbilsmarknader.

I en fråga från publiken gällande möjligheterna med vätgas och bränsleceller kom ett tydligt svar tillbaka. Tom och hans kollegor ser få tecken som talar för att bränsleceller kommer att slå igenom brett inom de närmaste 15 åren. Förutom en viss envishet från Toyota och några andra tillverkare utgör bränsleceller endast en försvinnande liten del av de strategiska investeringar som görs nu och i närtid inom fordonsindustrin (betydligt mindre än t ex för BEVs).

Robert Andrén – Energimyndigheten

Robert som är generaldirektör på Energimyndigheten (EM) höll en presentation om elektrifiering i ett brett perspektiv, dvs även inkluderat energiproduktion. EMs arbete drivs av de energipolitiska målen vilket är: 100 % förnybar elproduktion till 2040, Inga nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 och 50 % effektivare energianvändning till 2030 jämfört med 2005.

Sveriges totala elproduktion uppgick till 159 terawattimmar år 2017 [3]. Den samlade effekten av elektrifiering av bland annat transportsektorn och en avveckling av kärnkraften gör att EM uppskattar att cirka 100 terawattimmar behöver tillkomma i det svenska elsystemet till år 2040. Jag tolkar det som att Robert och EM tror att den ökade elproduktionen främst kommer från vindkraft, även om andra scenarion beaktas. Effektproblematiken i elnätet (i t ex Stockholm) lyftes upp som en utmaning för elektrifieringen. Smarta system för effektstyrning är tänkbara lösningar. Ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt inom området har finansierats av EM inom ramen för programmet SamspEL [4].

Egen kommentar

Automotive Strategy Seminar var precis som förra året ett utmärkt seminarium med hög kvalitet på presentationerna. Det är klart är att det blir allt svårare att prata om elektrifiering isolerat från de andra stora trenderna som präglar fordonsindustrin. Många aspekter leder till hög komplexitet och stor osäkerhet i det långsiktiga planeringsarbetet. Biltillverkare verkar därför till högre grad än tidigare använda sig av scenarioplanering för att förbereda sig för flera alternativa framtider. För leverantörer till fordonsindustrin är läget om möjligt än mer osäkert då de inte alltid vet vilka scenarios som deras kunder planerar för. Presentationen från Deloitte visar att fordonsindustrin kan gå igenom stora förändringar så snabbt som 2025.

Referenser

[1] Fordonskomponentgruppen www.fkg.se

[2] Automotive Value Chain 2025, Deloitte https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-industrial-products/articles/automotive-value-chain-2025.html

[3] Energiläget 2017, Energimyndigheten http://www.energimyndigheten.se/aret-2017/nast-hogsta-elproduktionen-nagonsin/

[4] SamspEL, Energimyndigheten http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/fornybar-el/elnat-och-elmarknad/program/samspel/