Arkiv / Samhälle

Bevakning av arbetsmöte i lagstiftningsgrupp – IWG EVS GTR, Gothenburg, Sweden, 11-13 Sept, 2018

Creative commons license

Skrivet av David Sturk, AB Sturk Consulting
Grupper från hela världen diskuterade lagstiftning för elfordon under tre dagar i Göteborg. Deras diskussioner kan få stor betydelse för utvecklingen av elfordon. Observationer från mötet är sammanställt i två OMEV artiklar. Del ett är om bakgrund och inledningen samt del två är om diskussionen under och huvudresultat från mötet och några återkopplingar från svenska delegater som närvarade.
Bakgrund till EVS GTR-mötet
Global lagstiftning harmoniserar krav för fordonssäkerhet så att tillverkare kan förvänta sig samma spelregler och användaren kan förvänta sig likartad skydd oavsett marknad.
Det har länge pågått ett arbete att försöka få fram likartad lagstiftning i världen. Redan 1952 organiserades genom FN ”World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations. Sex år senare etablerades “1958 Agreement”. Sedan dess har denna legat till grund för den sammanslutning av länder som efterlever de globala lagkrav som återfinns som UN ECE Regulations (1) (ECE står för Economic Commission of Europe). Under årens lopp har 62 länder anslutit sig. Av dessa är en majoritet länder utanför EU, däribland Japan, Australien, Sydafrika och Ryssland. (2). Detta forum publicerade 2014 UN ECE R100-2, vilken behandlar fordonssäkerhet hos fordon med elektriska drivlinor och därtill tillhörande traktionsbatterier. (3)
Det är dock så att betydande länder såsom Kina, USA och Kanada valde att inte ansluta sig till UN ECE. Behovet av ett nytt fördrag har därför växt. Kravsättningen på fordon måste då harmoniseras även med dessa länder och ytterligare länder som hittills stått utanför UN ECE. Lösningen blev ”1998 Agreement”. Denna har därefter utformat riktlinjer till kontrakterade länder för kravsättning inom fordonslagstiftning under titeln UN Global Technical Regulations (GTR). (4) GTR fungerar inte som global lag eftersom det går emot vissa länders konstitution (t.ex. USA) att låta landets lagar styras av globala lagar. Därför används GTR snarare som vägledning för att gynna global harmonisering av lagar.
Det aktuella mötet i Göteborg, 11-13 september, samlade representanter från industri, myndigheter och andra intressegrupper för att utforma krav på fordonssäkerhet hos el- och elhybridfordon. Intentionen är att dessa krav sedan ska implementeras hos GTR-medlemsländerna genom globala eller nationella lagar.
UN ECE R100-2 är utgångspunkten för den nuvarande GTR diskussionen
UN ECE R100-2 lanserades 2014 och dess innehåll spelar en viktig roll i diskussioner och förhandlingar inom den aktuella GTR-arbetsgruppen. I punkter där man inte kan luta sig på R100-2 eller annan tidigare praxis strävar man att debatten ska vila mot publicerad forskning och etablerade tekniska lösningar.
Den nuvarande EVS GTR-diskussionen har många stötestenar
Stötestenar i debatten är bl a synen på definitioner och konsekvenser (av kravställningar likväl som olika scenarier av batterihaverier). Nationella intressen kan skilja sig mer eller mindre beroende på sakfrågan. Debatten inom globala lagkravsutformande arbetsgrupper är starkt dynamiska. Allianser mellan nationer och yrkesgrupper formas och bryts, där målet är att fram ett slutgiltigt dokument som alla nationer och intressenter kan ställa sig bakom.
Inledningen av EVS GTR-mötet i Göteborg
EVS-GTR arbetet är uppdelat i två faser. Många av de kniviga frågeställningarna inom EVS-GTR har man framskjutit och flyttat från fas ett till fas två. Mötet i Göteborg var det första inom den andra fasen vilken ska pågå mellan 2018 och 2022.
De tre tyngsta/känsligaste punkterna under detta mötet var:

 • Thermal Propagation and methods of initiation in battery system
 • Flammability, toxicity and corrosiveness of vented gas
 • Water immersion test

Globala intressegrupper representerades av:

 • Myndigheter
  • USA – NHTSA (5)
  • EU – DG-Growth
  • China – MIIT
  • Japan – NTSEL
  • Canada – Transport Canada
  • Sverige – Transportstyrelsen
 • Forskningsinstitut
  • Kina – CATARC (6) och FAW
  • EU – JRC (7)
  • Japan – JASIC
  • Korea – KATRI (8)
  • Canada – NRC-CNRC (9)
 • Fordonsindustrin
  • Global – OICA med representanter från framförallt Tyskland, USA, Sverige, Frankrike och Japan(10)
  • Aktörer utanför OICA, t.ex. BYD (Kina)
 • Batteritillverkare
  • CATL
  • LG Chem
 • Provningsutförare
  • SGS – TÜV Saar
  • TÜV SÜD

De listade regionala grupper startade mötet med att presentera hur och när regionala lagkrav kommer harmoniseras mot arbetet inom EVS GTR.
Amerikanska NTSB (National Transportation Safety Board) presenterade sen observationer från utredningar av bränder eller incidenter med batteridrivna fordon (11). NTSB lyfte fram sju utredningar. Tre visade på händelser med elbilsbrand som orsakats av kraftig krock. En annan benämndes som en ”spontan brand” i elbil. I de tre sista elbilsincidenter uppstod aldrig brand. Utöver dessa hade de utrett ett trettiotal elbilshändelser där batteriet tidigt avskrivits som brandorsak. Avslutningsvis summerade de två utredarna sina observationer. Däribland konstaterade de att återantändning av batteri förekommit. Dock inte i händelser där räddningspersonal kunnat tillföra kylmedium in i batteriet. De visade på exempel där krocken inneburit så kraftig skada på batteriets struktur att detta tillåtit att batteriet flödats med vatten.
Den mycket uppskattade presentation av NTSB följdes av teknisk information från vardera intressegrupper. Bland annat presenterades en nationell studie av brandorsaker hos batteridrivna fordon mellan åren 2011 till juni 2018. Orsakerna kategoriserades som laddning, mekanisk skada, spontan brand, vattendränkning och ”andra orsaker”. Procenttal med en decimal gav intrycket att detta var en signifikant statistisk studie. En OICA-representant bad då om mer information som påvisade att endast 80 fordon omfattades (dvs. ett mycket litet antal i förhållande till antalet verksamma e-fordon i regionen). Därtill var flertal informationskällor inte verifierade.
Om man inte redan var medveten om att polariserade ståndpunkter existerade i detta forum, så blev man det av den livliga men artiga debatten som följde denna statistikstudie.
Mer stod på spel än att enas om gemensamma mål, definitioner i problemformuleringar och att etablera en grundläggande förståelse kring de grundstenar på vilka provmetoder och kriterier skulle komma sättas.
Mer om diskussionerna under mötet i Del 2.
Referenser

 • UNECE. Vehicle Regulations. [Online] [Citat: den 13 09 2018.] länk.
 • Wikipedia. World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations. [Online] Wikipedia. [Citat: den 13 09 2018.] länk.
 • UNECE. Regulations No 100 of the Economic Commission for Europe. [Online] EU Publications. [Citat: den 13 09 2018.] länk.
 • Global Technical Regulations (GTRs). [Online] UNECE. [Citat: den 13 09 2018.] länk.
 • NHTSA. [Online] länk.
 • CATARC. [Online] länk.
 • JRC. EU Science Hub. [Online] länk.
 • KATRI. [Online] länk.
 • NRC-CNRC. [Online] länk.
 • OICA. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. [Online] länk.
 • Barth , Thomas and Swain, Robert. NTSB Investigation of EV Fires. 16th EVS-GTR Meeting. Gothenburg : s.n., Sept 11, 2018.