Arkiv / Fordon

“A Comparison of Zero-Emission Highway Trucking Technologies”

Creative commons license

Lastbilar för fjärrtransporter är en nyckelteknologi för att uppnå klimatmål i många länder.
Förr så antog de flesta att dieselmotorn skulle fortsätta att totalt dominera under lång tid. Numera pågår en diskussion om och när alternativ kan bli konkurrenskraftiga. En plats där samtal pågår extra mycket är i Kalifornien. 
Forskare från UC Davis Institute of Transportation Studies har nyligen släppt rapporten “A Comparison of Zero-Emission Highway Trucking Technologies” (pdf)[1].
UC Davis Institute of Transportation Studies är en av världens mest kända kunskapscentrum för att utvärdera fordon, bränslen och transportalternativ.
I rapporten utvärderar de bränsleceller, elväg med luftledningar och elväg med induktiv laddning till lastbilar för fjärrtransporter. De jämför med diesellastbilar.
Rapporten är del av forskningsprogrammet STEPS där ett tvärvetenskapligt team försöker utvärdera vägar för att nå ett hållbart transportsystem. 
De kan troligtvis bli konkurrenskraftiga
Deras samlade bedömning är att alla tre teknologierna troligtvis kan konkurrera med diesellastbilar på sikt.
Det finns dock många osäkerheter, som t ex utvecklingen av teknisk prestanda och prisutveckling för bränslen. 
De har i tabell ES-1 gjort en sammanställning av utmaningar och kostnader för de teknologierna. Den ger en bra översikt av deras analys.
Utbyggnaden av infrastrukturen är en utmaning
Det krävs relativt stora investeringar i infrastruktur i ett tidigt skede för alla tre alternativen. I en tidig fas lär det finnas få lastbilar som använder infrastruktur och det blir en svår period.
Forskarna bedömer att lokala/regionala system med luftledningar antagligen är det systemet som är enklast att få igång i början. Speciellt om fordon kan använda batterier för att delvis köra utanför systemet. 
Induktiv dynamisk laddning har mer tekniska svårigheter och bör nog demonstreras mer först innan större användning. 
För vätgasinfrastruktur är central fråga om personbilar också kommer använda infrastrukturen eller inte. De bedömer också för den större skalan så kan själva vätgasinfrastruktur vara billigare än de två andra infrastrukturerna, men själva kostnaden för bränsle blir nog dyrare ändå per fordonskm än för de två andra teknologierna.
Centrala faktorerna och osäkerheter för konkurrenskraft
För att elvägarna ska vara konkurrenskraftig bör elvägen ej ha för stor andel där det är möjligt att kontinuerligt ladda. Fordonen bör alltså kunna åka utan att kontinuerligt ladda relativt mycket.
Bränslecellslastbilar har en större flexibilitet att kunna åka mer fritt när de väl har tankat. Det är en konkurrensfördel enligt forskarna.
Vätgaslagring och bränslecellsystemen bör dock sjunka i pris för att bränslecellslastbilar ska bli konkurrenskraftiga. De lär behövas både tid och volym för att det ska ske. 
Två centrala aspekter på kostnadsnivåerna för alternativen är utnyttjandegraden av infrastrukturen och priser på bränslena. Deras analys visar tydligt att prisnivåerna för vätgas, el och diesel i framtiden är mycket avgörande vilken teknologi som blir konkurrenskraftig.
Forskarna slutar sin analys med att det lär behövas mer demonstrationer och forskning för att minska osäkerheterna.
Egna kommentar
UC Davis brukar påverka debatten i Kalifornien. Därför är det en relevant rapport.
De borde ha haft med ett rent batterialternativ.
Jag skulle gärna se att de fokuserade mer på hur lösningarna påverkade logistikflöden.
Om ni ska komma ihåg något, så är utnyttjandegraden av infrastrukturen och prisnivån för bränslen viktiga faktorer. 
Mängden rapporter som utvärderar lösningar till lastbilar för fjärrtransporter växer snabbt.
Referens 
[1] A Comparison of Zero-Emission Highway Trucking Technologies. 2018. Permalink. Authors Zhao, Hengbing, PhD, Wang, Qian, Fulton, Lewis, PhD et al. 2018-10-18. länk (pdf)