EU-parlamentet vill ha mer infrastruktur för alternativa bränslen?

Creative commons license

Europaparlamentets utskott för transport och turism (TRAN) röstade igår för mer mål och stöd för alternativ bränsleinfrastruktur i EU [1,2,3]. 
Det kanske inte låter så viktigt, men min gissning är att vi kommer höra mer om detta.
TRAN vill att:

  • det ska finnas bindande mål för hur många laddstationer det ska finnas i varje land.
  • att det ska vara mer mål även för urban infrastruktur och inte enbart fokusera på TEN-T nätverken.
  • vill också att varje land ska ha vätgasinfrastruktur mål.
  • de vill också att EU-systemet ska avsätta mer medel för att finansiera alternativ bränsleinfrastruktur.
  • vill att medlemsländerna ska se över sin bränslebeskattning. Det bör finnas stödsystem för bränslen som har låga utsläpp av växthusgaser. De vill också att beskattningen ska vara liknande mellan olika transportslag. 

TRAN vill genomföra detta delvis genom att Direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen skrivs om [4].
Det EU-direktivet blev godkänt 2014 [4]. Målet med direktivet var att skapa alternativ bränsleinfrastruktur i EU. Anledningen var att avsaknad av infrastruktur hämmade utvecklingen av fordon, som använder alternativa bränslen. EU ansåg att el, LNG, CNG och vätgas var de bränslen som behövde stöd.
I originalförslaget från kommission fanns t ex specifika mål för hur många laddstationer som behövs i varje EU-land. Det togs bort i diskussionen med medlemsländerna. I det nuvarande direktivet finns bara önskemål om hur många publika laddstationer som behövs.
I direktivet finns också ett krav på att alla medlemsländerna ska lämna in nationella planer till kommissionen. De nationella planerna ska bl a beskriva hur varje land arbetar med alternativa bränslen. Sverige har lämnat in en [5]. 
Kommissionen har gjort en utvärdering av de nationella planerna. De är inte så nöjda. Många av planerna uppfyller inte kravet i direktivet. Det verkar som att planerna och målen är för svaga för att uppnå EU:s mål [4]. 
Det är en av anledningarna att kommissionen lade fram en aktionsplan för alternativa bränslen 2017 i samband med Clean Mobility Package. I den planen ökade kommissionen mängden medel, som är tillgängliga för projekt om infrastruktur för alternativa bränslen inom EU. De nämner siffran 800 miljoner EUR.
TRAN tycker dock att ökningen är för liten och vill också öka medlen. De vill att medlen ska gå till alternativa bränsleprojekt via Connecting Europe Facility och Europeiska Investeringsbanken.
TRAN vill också kommissionen ska sätta mer press på medlemsländerna, så att deras nationella planer uppfyller målen. 
TRAN vill också att direktivet ska skrivas tidigare än 2020.
Det är bara början på en diskussion. Omkring den 22 oktober ska själva parlamentet rösta om TRAN:s förslag.
Egna kommentarer
TRAN förslaget kanske inte blir något, men även kommissionen verkar vilja ungefär samma sak. Kommissionen kommer nog skriva en uppdatering på direktivet, så den här diskussionen kommer tillbaka oavsett.
Förra gången direktivet var under diskussion, så var medlemsländerna kritiska. Frågan är vad som händer den här gången. Diskussionen är mer mogen och fler har nog en uppfattning vad som kan tänkas hända.
Förra gången var det fokus på personbilar för eldrift. Jag undrar om någon kommer börja diskutera mål för laddinfrastruktur för tunga fordon och hur elvägar kommer hanteras i den diskussionen? 
Det kommer finnas mer och mer medel inom EU-systemet för de som vill bygga infrastruktur för alternativa bränslen i Sverige.
Referenser
[1] Step up efforts to boost development of alternative fuels infrastructure, say transport MEPs. 24 sep. länk
[2]  Industrie muss mehr zahlen Verkehrspolitiker fordern Infrastruktur für Elektro-Autos. SPD. 24 sep. länk 
[3]  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. (Text av betydelse för EES). länk 
[4] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Towards the broadest use of alternative fuels – an Action Plan on Alternative Fuels Infrastructure under Article 10(6) of Directive 2014/94/EU, including the assessment of national policy frameworks under Article 10(2) of Directive 2014/94/EU {SWD(2017) 365 final}. länk
[5] Sveriges handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel i enlighet med direktiv 2014/94/EU. 2016. länk