Arkiv / Samhälle

Electromobility – Back to the future

Creative commons license

Igår gick seminariet ”Electromobility – Back to the future” av stapeln. Heldagsseminariet arrangerades av Chalmers och ett bra intro till seminariet är denna korta film (ca 3,5 min). Seminariets talare var nästan genomgående forskare, lite extra kul var att flera internationella gästforskare även presenterade sin forskning.
Seminariet var uppdelat på fyra teman: Visions for the Future, Liveable Cities, Technology Aspects on Electromobility, samt Policies, Regulations and Driving Forces. Nedan är en kort sammanfattning från varje tema med fokus på vägfordon (elflygplan är tyvärr exkluderade). Alla presentationer kommer dock att släppas i sin helhet på seminariets hemsida inom några dagar [1].   
Visions for the Future
Tim Schwanen från Oxford Universitet forskar på elektromobilitet ur ett beteendeperspektiv och menar att detta perspektiv ligger helt rätt i tiden. Det råder onekligen stor optimism på marknaden, till och med oljebolaget BP tror nu att elbilar har nått en ”tipping point”. Tim manar dock till försiktighet; trots all hype är marknadsandelarna för elbilar fortfarande låga och leds till stor del av ett fåtal städer. Andra tekniker har tidigare nått toppen på ”hype-kurvan” för att sedan långsamt försvinna på marknaden. Tim menar att forskningen hittills har varit för abstrakt och att användarfrågor har negligerats under lång tid. En bättre förståelse av faktiska användare och potentiella användare har därför stor potential att bereda vägen för större elbilsandelar i framtiden.
Ann-Charlotte Mellqvist från RISE presenterade resultat från ett projekt som har utrett den potentiella ekonomiska effekten av en fossil oberoende fordonsflotta. Kortfattat är resultatet från modelleringen att biobränslen kommer att behövas som komplement (helst från inhemsk produktion) till en snabb elektrifiering och att övergången till en fossil oberoende fordonsflotta kan ge en positiv effekt på Sveriges BNP-tillväxt. Drivande faktorer är lägre totalkostnad som kan användas till annan konsumtion, lägre bränsleimport och ökade investeringar i infrastruktur.
Liveable Cities
Är elbilarna redo för köparna? Frances Sprei från Chalmers presenterade aktuell forskning som har undersökt frågan från flera perspektiv. Allt fler nya elbilar har idag 300 km eller längre räckvidd. Baserat på befintliga körmönster skulle därmed 65 % av nuvarande bilar kunna ersättas av en elbil, denna siffra kan ökas till 85 % om användare kan anpassa sitt beteende en gång i månaden (exempelvis genom snabbladdning, hyrbil etc.). Frances menar att en viktig milstolpe är när elbilar (300 km räckvidd) når samma prisnivå som konventionella bilar, vilket kan nås redan under 2020 om batteripriser fortsätter att minska med nuvarande takt.
Ett fordonsslag som sällan får uppmärksamhet är transportbilar (skåpbilar). Det var därför intressant att höra Professor Laetitia Dablanc från University Paris-East presentera ett forskningsprojekt inriktat på den långsamma omställningen till elektrifiering av denna fordonstyp. Branschen kännetecknas av hög konkurrens, låga marginaler och konsumenter som generellt inte är villiga att betala extra för gröna transporter. Till och med i elbilslandet Norge har eldrivna transportbilar endast en marknadsandel på 2 %, motsvarande siffra för eldrivna personbilar är 25 %. Den enskilda transportörens övergång till eldrivna transportbilar anses ofta komplex och förknippat med hög risk i form av missade körningar och därmed intäkter. De låga driftskostnaderna väger ej upp dessa nackdelar för de flesta företagen. En av Laetitias doktorander har utvecklat en marknadsmodell baserad på räckvidd och ekonomi, enligt denna modell (basscenario) når transportbilar endast en marknadsandel på 13 % år 2032. 
Technology Aspects on Electromobility
Maarten Messagie från MOBI presenterade ”äktenskapet” mellan elbilar och elnätet, där Vehicle to Grid (V2G) kan underlätta utbyggnaden av förnyelsebar energi. Detta förutsatt att smarta tariffer införs för att skapa incitament för optimalt laddningsbeteende. Mathias Lidberg från Chalmers presenterade sin och andras forskning kring de nya möjligheter som el-drivlinan skapar för aktiv säkerhet. Mer exakt drivning av drivhjulen tillåter bland annat snabbare och säkrare kurvkorrigering vid undanmanöver.
Elna Holmberg från Swedish Electromobility Center gav en övergripande bild på nuvarande forskningsläget. Mycket talar för att elbilar går en ljus framtid till mötes, nackdelarna blir allt färre vilket bland annat kan härledas till snabbt fallande batteripriser.
Egen kommentar
Det var ett tänkvärt seminarium där arrangörerna verkligen lyckades ge publiken flera olika perspektiv rörande elektromobilitet. Just bredden och det stora antalet presentationer gör det svårt att dra generella slutsatser. Ett tydligt tema är dock en stor portion optimism för framtiden, kurvorna för elektromobilitet pekar tydligt uppåt enligt flertalet av talarna. Argumenten är onekligen övertygande men jag kan inte låta bli att tänka på Tim Schwanens ord om att optimism också måste omsättas i faktiskt försäljning. En talande bild för detta var när publiken i slutet av seminariet ombads att ställa sig upp om de trodde att de skulle köra elbil år 2030; nästan alla ställer sig upp. När frågan ändrades till vilka som kör elbil idag var det endast en handfull personer som stod kvar.
Referenser
[1] Initiative seminar: Electromobility – Back to the future länk