Status for elektromobilitet i Norge – del 1

Creative commons license

skrivet av Erik Figenbaum (TØI)
Stortinget har vedtatt en målsetning om at det bare skal selges nullutslippsbiler fra 2025 i Norge. Med nullutslippsbiler menes i denne sammenheng biler uten avgassutslipp, det vil i praksis si elbiler og hydrogen brenselcellebiler. Ladbare hybridbiler vil ikke passe inn da de kan gå delvis på bensin/diesel og delvis på strøm.
Norge er på mange vis et ideelt land å introdusere elbiler i. Befolkningen er rik og en stor andel av husholdningene eier mer enn en bil. Tilgang til parkering hjemme er god. 75% av husholdningene kan parkere på egen tomt og vil ha derfor ha gode lademuligheter. Strøm er billig mens bensin og diesel er dyrt. Norge er derfor det land i Europa der energikostnadsbesparelsen ved å gå over til elbiler vil være størst. Kraftnettet er stabilt og husholdningene har en kraftig kobling til elnettet i og med at de fleste husholdninger bruker el til romoppvarming. Hastighetene på veinettet er forholdsvis lav, noe som reduserer elbilenes energiforbruk og dermed gjør at rekkevidden er lenger enn i land med høyere hastigheter i trafikken. Milde sommertemperaturer er en fordel for å oppnå lang batterilevetid, men kalde vintre gir betydelig rekkeviddereduksjon og kan påvirke levetiden til batteriene.
Barrierer mot elbilbruk internasjonalt har vært rekkevidde, ladetid, kostnader, infrastruktur, levetid på batterier og kunnskap i befolkningen. Kostnader er ikke lenger en barriere for elbiler i Norge. Kjøpsinsentivene (avgiftsfritak) har utjevnet prisforskjellene siden 2012/13. Da hadde nybilprisene kommet ned på et nivå der fritakene for registreringsavgift og merverdiavgift til sammen gjør at elbilen i de fleste tilfeller ender opp som det billigste alternativet. En representativ spørreundersøkelse i befolkningen i februar 2018 avslørte at kunnskapen om elbiler i den norske befolkningen er stor; 89% kjenner noen som eier en elbil, 66% har vært passasjer i en elbil og 34% har kjørt en, bare 22% har aldri vært inni en elbil. Samme undersøkelse viste at i den generelle befolkningen er hovedbarrierene mot økt elbilsalg i Norge nå; rekkevidde, utilstrekkelig ladeinfrastruktur og usikkerhet knyttet til batterilevetid. Spørreundersøkelser fra 2014 og 2016 hadde tilsvarende resultater.
Den raske internasjonale utviklingen av bedre elbiler med lenger rekkevidde gjør det enklere å få ønsket effekt av insentiver, noe en ser klart i det norske bilmarkedet de seneste årene:

 • Elbilsalget (batteri) lå på ca 20% av totalsalget i 2017, ladbare hybridbiler lå også på rundt 20%. I første kvartal 2018 var elbilandelen i nybilsalget hele 27%.
 • Elbilandelen i personbilparken passerte 5%, 140000 stk, ved årsskiftet. Andel ladbare hybridbiler passerte 2,5%, 67000 stk.
 • Elbiler og ladbare hybridbiler vil i 2018 samlet kunne nå 10% andel av personbilparken.
 • Toppunktet for bensin/dieselbil er passert i Norge, men total bilpark øker enda
 • Antall bensin/dieselbiler per husholdning er på vei nedover.
 • Elbilmarkedet kunne vært betydelig større, det er lange ventetider på modeller som Tesla Model 3 og en rekke andre modeller.

Hovedårsaken til det unike markedet er de store elbilinsentivene i Norge. Disse insentivene omfatter avgiftsfritak og ulike lokale fordeler. Norge har også lave strømpriser (i Europeisk målestokk) og høye bensin- og dieselpriser. Til sammen medfører dette at:

 • Elbiler er billigste bil innenfor hvert segment, takket være fritak for engangsavgift og merverdiavgift (MVA) på kjøp av elbil. Sluttprisen er den du ser hos bilforhandleren.
 • Elbileiere har lokale fordeler verdt i gjennomsnitt ca. 15000 kr per bil per år. Verdien av insentiver varierer betydelig geografisk og mellom elbileiere. Fordelene omfatter gratis bompenger (det er åpnet opp for at elbiler kan betale inntil 50% av taksten for bensinbiler), billigere parkering og ferge, samt helt eller delvis adgang til å kjøre i kollektivfelt (bussfil).
 • Elbileieres energikostnader er ca. ¼ av dieselbileieres pga. kombinasjonen av lav strømpris, energieffektiv drift, og høye avgifter på bensin- og diesel.
 • Bilimportørene har kunnet spre elbilene i markedet profitabelt og raskt i store volumer. Denne muligheten har alle bilimportører som har hatt muligheten benyttet seg av.
 • Markedet vil fortsatt ekspandere så lenge disse insentivene og fordelene fortsetter å være tilgjengelig for nye brukergrupper.
 • Bruksinsentivene er også tilgjengelige for kjøpere av bruktelbiler, noe som har ledet til en høy etterspørsel etter brukte elbiler. Verditapet for elbiler som har blitt lansert etter 2013 har derfor vært omtrent som for tilsvarende diesel- og bensinbiler. De som kjøpte elbiler tidligere opplevde et større verditap enn normalt fordi nybilprisene falt raskt de første årene.