Arkiv / Samhälle

257 Nordiska experters åsikter om styrmedel för att stödja elfordon

Creative commons license

Elfordon behöver fortfarande styrmedel. Det är 257 nordiska experter inom transport och elsystem i princip överens om [1].
Johannes Kester från Århus Universitet har tillsammans med kollegor gjort intervjuer under 2016-2017. 
Vilka styrmedel efterfrågas?
Svaren på frågan “What policy mechanisms can further accelerate the transition of electric mobility” var: 

  • Att minska kostnadsskillnaden mellan vanliga fordon och elfordon
  • Stöd för laddinfrastruktur, både till privat och publik
  • Öka konsumentkunskap gärna med informationskampanjer
  • Upphandling
  • Miljözoner 

Forskarna sorterade hur ofta ett styrmedel diskuterades i alla intervjuerna. 
I alla de nordiska länderna så var det vanligast (59%) styrmedelsförslaget reduktion av kostnadsskillnaden mellan fordonstyper.
Det kan jämföras med att 37% lyfte upp laddinfrastruktur eller 28% nämnde insatser för att öka konsumenternas kunskaper.
I de svenska intervjuerna så fokuserade 71% på styrmedel för kostnadsskillnaden, 33% på laddinfrastruktur samt 55% på att öka kunskap hos konsumenter. Sverige utmärkte sig genom att ha mer fokus på att öka kunskapen hos konsumenterna. 
En viktig del för att förstå svaren är ju att t ex Norge har ju redan starka styrmedel för kostnadsreduktion. Därför svarade endast 44% av de norska experterna att kostnadsreduktionsstyrmedel behövs.
Samt i Danmark så var kostnadsfrågan den totalt dominerande (71%) eftersom de har svaga styrmedel för inköp av fordon.
Forskarna nämner också att det var förvånande att så få experter nämnde styrmedel som ej har med inköpskostnaden att göra som att åka i bussfiler eller liknande.
Experterna föredrog också skattereduktion före subventioner som styrmedel. 
Fler experter nämnde stöd till publik laddinfrastruktur
Stöd till laddinfrastruktur var det näst mest nämnda styrmedlet.
De flesta experterna fokuserade på den publika laddinfrastruktur och betydligt färre nämnde hemmaladdning.
Några av experterna nämnde att stödja laddinfrastruktur är bra för att stödet stannar i landet. Stöd till inköp gör att pengarna går till de biltillverkande länderna. 
Många experterna tog också upp att behovet av stöd finns för att det är svårt att få den publika laddinfrastrukturen att gå med vinst. 
Det verkade också finnas en trend att staten satsar mer av sina satsningar på att knyta ihop landet och städerna tar ett större ansvar att ordna laddinfrastruktur i och omkring städerna. 
Några experter ansåg att det behövs mer fokus på hemmaladdning.
Konsumenterna behöver veta om pris, laddning räckvidd
Många experterna efterfrågade också stöd för att öka konsumenternas kunskap.
Det var en extra stark önskan i Sverige.
Frågan är dock vem som ska vara avsändare av informationen. Några ansåg att staten behöver träda in, men några ansåg det olämpligt eftersom det finns fler alternativ än elfordon.
Ofta kom det upp i intervjuerna att det bästa informationskanalen är redan befintliga elfordonsägare. 
Det fanns också en stor skillnad mellan vilken typ av information som behövs. Några ansåg att informationen bör fokusera på känslor och några andra på hårda siffror som t ex kostnadsnytta. 
Några föreslog att olika aktörer bör ha olika roller med vilken information de sprider. Staten bör fokusera på hård fakta, men branschen kanske mer ska bygga känsloargument.
Experterna efterfrågade också förutsägbarhet, men också planer när styrmedel ska fasas ut
I fler intervjuer så efterfrågade experterna att det är viktigt att styrmedlen är långsiktiga.
Det kom också fram i flera intervjuer att det tidigt bör diskuteras när styrmedlen ska fasas ut. Det bör vara tydligt under vilka förutsättningar styrmedlen sänks eller fasas ut. 
Egna kommentarer
Resultaten är väl inte så förvånande.
Jag tyckte dock att det var intressant att så många lyfte fram mer stöd för information till konsumenter i Sverige. Det verkar dock finnas många åsikter vad information är och vem ska stå bakom kampanjerna.
Angående metoden så uppfattar jag att forskarna räknar hur ofta något sorts styrmedel kom upp i diskussionen. Det borde vara möjligt att experterna också hade fått göra en viktning av hur viktigt ett styrmedel är. 
Det verkar som att alla svarar som de enda fordon som finns är personbilar.
Artikeln har med många intressanta citat från experterna. De är värda att läsa i sig. 
Forskarna har också delar upp de som blivit intervjuade i vilken typ av organisation de tillhör som t ex elbolag, laddinfrastruktursbolag, forskning och många andra. Jag skulle vilja sett om det fanns trender vilka styrmedel de olika grupperna lyfte fram. 
Det var intressant att det fanns en hel del skillnader mellan länderna.
Personligen anser jag att Sverige är annorlunda för att vi är det enda landet som också tillverkar fordon i större skala. Det går inte att förstå Sveriges val utan att ha med det i analysen.
Referenser
[1] Kester, J., Noel, L., Zarazua de Rubens, G. and Sovacool, B., 2018. Policy mechanisms to accelerate electric vehicle adoption: a qualitative review from the Nordic region. Renewable & Sustainable Energy Reviews. länk (låst)