Arkiv / Samhälle

IEA:s analys av energi och koldioxidutsläpp 2017 i världen

Creative commons license

Globala energirelaterade koldioxidutsläpp ökade med 1,4 procent 2017.
En trend är bruten. De tre åren innan ökade inte utsläppen enligt IEA (International Energy Agency) [1].
Global tillväxt på 3,7%, lägre priser för fossila bränslen och minskad förbättring av energieffektivitet är orsakerna [1].
De gav en ökad global energianvändning på 2,1 procent. 70 procent av ökningen kom från fossila bränslen. 25% av ökningen var från förnyelsebara energikällor [1].
Indien och Kina stod för mer än 40% av ökningen av energianvändningen. Asien stod också för 70% av ökningen koldioxidutsläpp.
Den globala elmixen är fortfarande mest kolkraft
Den globala el-genereringen var 2017 25 570 TWh [1]. Den var uppdelad i en global elmix 2017:
Kol                        37%
Förnyelsebart         25% (varav 65% av den är vattenkraft)
Naturgas               23%
Kärnkraft               10%
Olja                        4%
Förnyelsebar kraft står för ökningen, men även kolkraft
Den globala el-genereringen ökade med 3,1 procent eller 780 TWh.
Det är en stor skillnad i olika delar av världen. Kina och Indien stod för 70% av ökningen. I t ex USA minskade el-genereringen 2017.
Vilka kraftkällor ökade 2017 [1]
Förnyelsebart      380 TWh
Kol                     280 TWh
Naturgas              95 TWh
Kärnkraft              26 TWh
Den stora andelen av ökningen av kolkraft sker huvudsakligen i Asien. Skälet att ökningen sker är inte så mycket att det byggs nya kolkraftanläggningar. Det är huvudsakligen att redan befintliga anläggningar används mer [2].
Vilka sektorer står för de energirelaterade koldixidutsläpp globalt?
Utsläppen var 32,5 Gigaton 2017 enligt IEA [1].
Tyvärr har jag inte statistik från IEA som delar upp utsläppen i olika sektorer. Däremot finns bra statistik i en scenarioanalys som Shell släppte nyligen. Scenariot heter Sky och är Shells försök att skissa på ett scenario som uppfyller Paris-avtalet.
Sky är väldigt intressant i sig och jag rekommenderar att läsa forskaren Glen Peters analys av arbetet [3] eller VOX:s analys [4]. Peters anser att Shell:s scenario ungefär är samma som många scenarios som försöker hitta möjliga framtider som kan uppfylla Paris. Shell har dock högre energianvändning än många scenarios samt de är väldigt positiva till solenergi.
I Sky arbetet finns dock en mycket intressant Excel-fil att ladda hem, som b la innehåller hur energi- och transportsystemet ser ut [5].
Sky innehåller statistik för året 2015. Shell har räknat fram att utsläppen var 33,94 gigaton 2015 dvs mer än vad IEA redovisade för 2017. Jag antar att det är någon beräkningsskillnad.
Shell redovisar energirelaterade utsläpp som livscykelutsläpp dvs alla utsläpp från att ta fram ett bränsle är också med.
Sektorer som står för de största delarna av globala energirelaterade koldixoxidutsläpp 2015 [5].
El-genereringen.                            36,7 %
Vägtrafik (person).                        10,5 %
Tung industri                                  11,6 %
Jordbruk och andra industrier.          8,6%
Vägtrafik (gods)                               7,1%
Deras andel                                      74,5%
De senaste 25 åren har el-genereringens andel av energirelaterade koldixoxidutsläpp ökat t ex 1980 stod de för ca 25% av utsläppen.
För vägtrafik (person) har andelen i princip varit ca 9-11% de senaste 25 åren.
Indiens ökning av koldixoxidutsläpp 2017
Indiens energirelaterade koldioxidutsläpp ökade med 4,6 procent 2017 [6].
Indien är redan nu det landet som släpper ut fjärde mest koldioxid. Potentialen att deras andel ska växa ännu mer är stor.
I dagsläget släpper en medelindier ut ca 1,8 ton koldioxid per år. Det är mindre än medlet för världen, som är 4,2 ton.
Medborgare i länder och regioner som USA (16,5 ton/år,capita), Kina (7,2 ton/år,capita) och EU (7,0 ton/år,capita) släpper ut betydligt mer [7]. Indien har dock en stor befolkning och en ekonomi som växer snabbt. De är på väg till våra medelutsläpp.
Indien har lovat att minska sina utsläpp i relation till BNP med 33-35% till 2030. Det innebär att deras utsläpp med väldigt god sannolikhet kommer öka i absoluta tal [6].
För att sätta perspektiv på utsläppsökningen på 4,6% 2017, så var 2017 ett relativt dåligt ekonomiskt år för Indien. De har haft flera problem, som under första halvåret 2017 höll nere tillväxten [6].
Indien har stora mål för förnyelsebart, men en analys uppskattar att ca 22% av elgenereringen i Indien 2030 kan komma från icke-fossila källor om målen uppnås [6].
Det är också så att Indien har ambitioner att bygga väginfrastruktur, som antagligen kommer öka användningen av fossila bränslen.
Egna reflektioner
Indien. Relevansen bara ökar.
Om världen ska uppfylla Paris, så är en ökning på 1,4% fel håll.
Jag borde veta bättre, men att en kines har större utsläpp per capita än EU-medborgare har jag missat.
Tyckte det var intressant med analysen att det finns underutnyttjad kapacitet i kolkraftverk. Det innebär att utan att världen bygger nya verk kan kolkraftens andel öka.
Nu skrev jag inte så mycket om det, men det är också en dålig trend att energieffektiviteten inte blir bättre lika fort.
Referenser
[1] IEA. Global Energy & CO2 Status Report. The latest trends in energy and emissions in 2017. länk
[2] Global Carbon Emissions Are Going Up Again. Is America Set for a Reversal? Energy Gang. 5 April 2018. länk
[3] Shell in a low carbon world. Glen Peters. 28 mars 2018. länk
[4] Shell’s vision of a zero carbon world by 2070, explained. Vox. 30 mars 2018. länk
[5] SKY SCENARIO. Shell. länk
[6] Why India’s CO2 emissions grew strongly in 2017. Carbon Brief. länk
[7] Global Carbon Budget 2017. Carbon Brief. länk (pdf)