Arkiv / Samhälle

Hur nära är världen hållbar mobilitet?

Creative commons license

Inte alls nära.
Det är bedömningen i rapporten Global Mobility Report (GMR) [1-4], som är skriven av Sustainable Mobility for All initiative (SuM4All) De består av nästan 50 organisationer med bl a Världsbanken och flera organisationer inom FN.
Fram till 2030 kommer persontrafiken (personkm) öka med 50% samt godstrafiken (tonkm) öka med 70% i jämförelse med året 2015 [2]. Det är svårt att få hållbar mobilitet med den ökningstakten.
De gör bedömningen att kostnaden för social exkludering, olyckor, ineffektivitet samt luftföroreningar kommer bli för stor utan en kraftsamling.
GMR är utgiven för första gången nu, men de kommer göra en uppdatering vartannat år från och med nu.
Hållbar mobilitet måste vara grön, trafiksäkert, ge tillgång samt effektiv
SuM4All definierar hållbar mobilitet när fyra mål uppfylls samtidigt.
För att ge tillgång (universal access) så är målsättningen att alla människor ska ha tillgång till infrastruktur och service.
För ett effektivt transportsystem så är definition att uppfylla efterfrågan på mobilitet till så låg kostnad för samhället som möjligt.  
För ett trafiksäkert transportsystem så har de målet att halvera antal trafikolyckor inom vägtransporter till och med 2020, samt minska dödsolyckor och olyckor för de andra transportslagen med 5% till 2020.
För ett grönt transportsystem så behövs mindre buller, luftföroreningar och klimatgaser.
Många saknar till  transporter som ger dem tillgång till service
I Afrika saknar t ex 450 miljoner människor tillgång till jobb, utbildning och sjukvård pga avsaknad av ett tillräckligt bra transportsystem.
En analys från 2006 visade att dåliga vägar är starkt korrelerat med fattigdom. Ett exempel visade att 40% av alla matförluster händer efter skörden och att de beror på dåliga transportsystem.
Framåt ser det ut som den snabba urbanisering tillsammans med för dålig utbyggnad av kollektivtrafik gör att många fattiga i städer kommer ha svårt att ta sig till arbeten och service i staden.
De lyfter också att avsaknaden av trygga och effektiva transporter drabbar kvinnor extra mycket.
De finns stora samhällsvinster att göra transportsystemet effektivare
De gör bedömningen att 70 000 miljarder USD kan sparas 2050 om det globala transportsystemet kan göras effektivare.
Ett exempel på ett ineffektivt systemet är att för att transportera en container med avokados från Kenya till Nederländerna krävs 200 interaktioner och mer än 20 dokument.  Om systemet blev effektivare skulle odlarna kunna öka sina vinster med 10-100%.
Trafikolyckor är ett stort problem
Ca 1,3 miljoner människor dör i trafikolyckor varje år.
I åldern 15-29 är trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken.
För ett grönt transportsystem behövs minskning av klimatgaser, luftföroreningar och buller
Transporter står för ca 23% av alla energi-relaterade utsläpp av kilmatgaser idag och om inget görs kan de stå för 40% 2040.
98% av alla låginkomst-städer har för höga nivåer av luftföroreningar.
Endast 10% av alla människor som bor i städer bor i miljöer som uppfyller WHO:s luftkvalitetskrav.
Det är också önskvärt att ha ett transportsystem som ökar fysisk rörelse. Konservativa uppskattningar har visat att ca 3,2 miljoner människor dör varje år pga av för lite fysisk aktivitet. Det finns flera källor som visar att ett bra och väl utbyggt kollektivtrafiksystem ökar fysisk aktivitet.
De har utvecklat mätetal och gjort statistik för 180 länder
För de fyra målen har de utvecklat mätetal som är delar av svaret för att följa utvecklingen.
För val av mätetalen eller indikatorerna har de ett antal principer. De ska t ex vara möjliga att hitta på nationell nivå, de ska vara möjliga att kostnadseffektivt ta fram och vara relevanta.
De börjar att mäta 2015 och kommer från och med nu mäta vartannat år för att följa utvecklingen.
De har data för mer än 180 länder i en stor databas. Ni kan hitta landsdatan här.
Egna kommentar
Rapporten är lite rörig, men är ett tappert försök att sammanställa kunskap och diskussion om vad som är lämpliga mätetal att följa utvecklingen.
Det finns mycket referenser till olika frågeställningar inom det globala transportsystemet.
Det går alltid att diskutera vilka mål som ska ingå i ett hållbart transportsystem, men de som de valt känns rimliga.
Det blir en skillnad om alla målen ska uppfyllas samtidigt i jämförelse mot att bara fokusera på ett som t ex klimatgasminskningar.
Gillade möjligheten att hitta transportdata för så många som 180 länder.
Hela det här arbetet är inspirerad av att Världsbanken tillsammans med andra organisationer har en process att följa utvecklingen inom energisektorn som heter Global Tracking Framework 2017 – Progress Toward Sustainable Energy. Det finns mycket data i det arbetet också.
Är lite chockad över att det var så många som dog av dålig fysisk aktivitet och den starka kopplingen till val av transportsystem.
Referenser
[1] Transport Sector Is ”Off Track” to Sustainability. The World Bank. 19 okt 2017. länk
[2] Global Mobility Report 2017. Sum4All. länk (ladda hem rapporten).
[3] Global Mobility Report finds world not on track to achieving sustainable mobility. Green Car Congress. 19 okt 2017. 
länk
[4] How far are we on the road to sustainable mobility? World Bank. länk