Arkiv / Samhälle

Bonus-malus, reduktionsplikt, stöd till ladda hemma samt inköpstöd elcyklar/elmopeder

Creative commons license

Många nya styrmedel är på gång i Sverige
Regeringen har lagt en uppdaterat förslag för bonus-malus, ett förslag om bränslebyte samt en ökad klimatbudget.
Bonus-malus och förslaget om bränslebyte kommer från en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.
Den ökade klimatbudget har t ex stöd för laddinfrastruktur samt inköpsstöd till elcyklar och elmopeder. Den ökade budgeten för klimat innehåller också mer stöd till stödprogrammet klimatklivet.
Den uppdaterade förslaget för bonus-malus innebär ett stöd på 60 000 för inköp av noll-utsläpp bilar
Enligt förslaget träder bonus-malus systemet igång den 1 juli 2018. Endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar omfattas [5].
Bonusen innebär bl a ett inköpsstöd på 60 000 SEK för bilar med noll-utsläpp. Det är ökningen från de 45 000 SEK, som var första förslaget som kom i mars [6].
“Bonusen trappas av linjärt upp till en utsläppsnivå på 60 gram där bonusen uppgår till 10 000 kronor. Vidare är kravet att bonus får medges med ett belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris.”
Gasfordon får en bonus på 10 000 SEK.
För malusen är “koldioxidbeloppet då summan av 82 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 140 gram. Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kronor per gram koldioxid utöver 111 gram.”.
Enligt förslaget ska körcykeln NEDC användas som grund för beskattning fram till 1 januari 2020. Efter det bör WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) användas.
Fordonsskattebefrielsen för miljöbilar slopas.
Förslaget Bränslebyte innebär ett reduktionspliktssystem samt skattebefrielse för höginblandade och rena biodrivmedel
“Reduktionsplikten innebär en skyldighet för bränsledistributörer att minska utsläppen av växthusgaser från bensin eller dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel.
Reduktionsnivån för bensin föreslås vara 2,6 % 2018 och öka till 4,2 % 2020. Reduktionsnivån för dieselbränsle föreslås vara 19,3 % 2018, 20 % 2019 och 21 % 2020.”
Förslaget innebär också att “höginblandade och rena biodrivmedel såsom E85, ED95, B100, HVO100 och biogas får fortsatt skattebefrielse. Vidare föreslås att energiskatten för E85 (etanol) och B100 (Fame) sätts ned till 0.”
Regeringen satsar också på klimatklivet, laddinfrastruktur samt elcyklar/elmopeder
Regeringen kom den 4 september med paket av åtgärder hur de ska satsa på klimatåtgärder [1]. En del av åtgärderna har med fordon med eldrift att göra.
De fortsätter att satsa på Klimatklivet och satsningen får mer medel
Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå.
Klimatklivet startade 2015 och Naturvårdsverket har beviljat 2 miljarder SEK som stöd till åtgärder. 
177 miljoner har gått till laddinfrastruktur. Sedan Klimatklivet lanserades har 8781 nya laddningspunkter beviljats stöd. Av dessa är 4365 för publik laddning och 4416 för icke-publik laddning [3].
“För att möjliggöra fler satsningar och bättre kunna stötta även projekt med längre investeringshorisont förstärks det populära programmet med ytterligare 800 miljoner kronor år 2018 så det totalt omfattar 1,5 miljarder 2018” [2].
Regeringen har som plan för 2018 ett stöd för “Ladda hemma och borta”
2018 får stödet 150 miljoner SEK.
Genom ett nytt ladda hemma-stöd, gör regeringen det nu enklare
och billigare för hushåll att installera laddpunkter för elfordon i hemmet.
De skriver också att “Regeringen kommer också att se över tillgången på snabbladdare längs större vägar och vid regionalt strategiska platser med ambitionen att genomföra en strategiskt viktig utbyggnad av laddinfrastruktur i hela Sverige.”
Satsning på utveckling av fossilfria transportlösningar
De tillför också för 2018 en satsning på 180 miljoner SEK på området utveckling av fossilfria transportlösningar.
Genom satsningen stödjer regeringen omställningen till en elektrifierad transportsektor samt genomför satsningar på utvecklingen inom bland annat biogas.”.
Elfordonpremie för inköp av elcyklar och elmopeder
Premien är på 350 miljoner SEK för 2018.
“Exakt utformning får vi återkomma till, men vår utgångspunkt är en 25%-ig premie för de vanligaste elfordonen som t ex elcyklar, men max 10 000 kr premie per fordon.

Referenser
[1] Den största klimatsatsningen någonsin. Regeringen. 4 sep 2017. länk
[2] Den största investeringen någonsin för ett grönt samhällsbygge. Fakta PM. Regeringen. 4 sep 2017. länk
[3] Lägesbeskrivning för Klimatklivet. Naturvårdsverket 31 augusti 2017. länk
[4] Nya miljarder till klimat och miljö i budget. SVT Nyheter. länk
[5] Bonus-Malus och bränslebytet. Regeringen. 3 sep 2017. 
länk

[6] Ett bonus–malus-system för nya bilar. 24 mars 2017. länk