Rapport från EU:s Expertgrupp för eldrift av transportsektorn

Creative commons license

Några experter har sammanställt läget och behov av forskning för eldrift. De har med drift av väg-, vatten-, luft- och järnvägstrafik [1].
EU:s direktorat för forskning och innovation beställde rapporten. Den blev använd i Europe on the Move Package, som är kommissionens paket av policy för ren, konkurrenskraftig och uppkopplad mobilitet. Paketet kom den 31 maj.
Paketet har bl a förslag på vad EU bör fokusera på inom forskning och innovation om transporter. Direktorat för forskning och innovation har valt sju område att prioritera. Eldrift är ett [2].
Direktoratet har också valt ut sex aktiviteter inom eldrift för vägfordon. De vill väl finansiera de sex fram till 2020. Jag återkommer till vilka de är, men de kommer delvis från analysen som experterna gjort.
Så vad är nuläget och behoven?
Eldrift blir introducerat olika snabbt för de olika transportslagen
Eldrift för personbilar, stadsbussar och lätta lastbilar är här. Eldrift för de fordonen kan uppnå krav från konsumenterna nu även om kostnaderna behöver sjunka mer.
Eldrift för fjärrtransporter behöver mer forskning.
Hybriddrift för fartyg och båtar blir vanligare. Batteridrift kommer bli använd i mindre båtar som åker kortare sträckor. Bränsleceller används som hjälpkraftsystem eller för framdrift i mindre båtar, men även i lite större båtar.
Billig och enkel att använda-infrastruktur för försörjning av energi behövs för eldrift
Fordonen bör integreras enkelt för användaren med infrastrukturen för energiförsörjning. De nämner hårdvarulösningar som t ex olika dynamisk eller statisk laddning, samt trådlös och konduktiv laddning. De nämner också batteribyte och vätgas som lagringsmedium.
Synergierna mellan elfordon, uppkoppling och energi-infrastrukturen är viktig
Energilagringen har begränsningar, samt icke använd laddinfrastruktur kan bli dyr.  Därför är det extra viktigt med uppkoppling, nya ägandeformer samt bra konsumentinformation för att “right-siza” batterier och en bra mix av snabb och långsamladdning. De tror att synergierna mellan uppkoppling och eldrift därför är extra viktigt.
Eldrift är viktigt för att EU ska nå sina klimatmål
EU har målet att CO2-emissioner från transporter ska minska med 60% till 2050 i jämförelse med 1990. Eldrift kan ge ett signifikant bidrag.
Experterna är dock tveksamma till att eldrift i maritima sektorn samt i flygtrafik kan ge något signifikant bidrag fram till 2050.
Den offentliga sektorn har en viktig roll att spela
Rollen är extra viktig när det råder större osäkerhet vad det första steget för utvecklingen är. Städer och regioner bör t ex stödja utbyggnad av laddinfrastruktur, med upphandlingar samt kanske begränsa tillstånd för fordon som använder icke önskvärda bränslen.
Prioriterat teknikområde är energilagring
Energilagring bör bli billigare, större energidensitet, mer kraftdensitet och livslängd.  Befintlig energilagring börjar bli tillräckligt bra för personbilar, men för de andra sektorerna behövs förbättringar.
EU behöver förbättra sin konkurrenskraft i  att tillverka batterier och elfordon
Offentlig upphandling bör utnyttjas mer för att öka förändringstakten
The Clean Vehicles Directive bör ändras så att hållbarhet kommer in mer.

De åtta prioriterade aktiviteterna inom eldrift för vägtransporter (se sid 38-39) i expertrapporten

  • Stödja utvecklingen och inköp av 400+ km eldrift för personbilar
  • Stödja utveckling av mindre, lätta och smarta elfordon (som är mer trafiksäkra)
  • Stödja utveckling och demonstration av eldrift för stadsbussar
  • Stödja offentlig och kommersiell upphandling av elfordon
  • Stödja certifiering av elfordons prestanda
  • Stödja lokal produktion av batterier, komponenter och elfordon
  • Stödja utvecklingen av batterier med mer energidensitet
  • Demonstrera elvägar

I det förslaget kommissionen skickat in till policy-paketet så har de tagit bort förslag 7 och 8 (se sid 31 [2]).
Egna kommentarer
En del av processen för vilka utlysningar som kommer inom eldrift.
Det känns lite konstigt att ingen aktivitet handlar om koppling it, laddinfrastruktur och fordon.
Referenser
[1] Electrification of the Transport System – Expert Group Report. 2017. länk

[2] COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Towards clean, competitive and connected mobility: the contribution of Transport Research and Innovation to the Mobility package. länk