"CAN WE REACH 100 MILLION ELECTRIC CARS WORLDWIDE BY 2030? A modelling/scenario analysis"

Creative commons license

Världen hade i slutet av 2016 ca 2 miljoner laddbara personbilar. Många anser att världen bör ha 100 miljoner laddbara personbilar 2030 om vi ska klara klimatmålen.
Organisationen Global Fuel Economy Initative (GFEI) har analyserat om det är rimligt. Slutsaten är att det kan gå, men det blir svårt. Dagens nyhetsbrev är en sammanfattning av deras analys.
I Sverige har Trafikanalys haft ett regeringsuppdrag att redovisa statistik och korttidsprognoser över den svenska fordonsflottans utveckling avseende bland annat drivmedel, vikt och koldioxidutsläpp för både lätta och tunga vägfordon.
Trafikanalys släppte sin rapport ”Prognoser för fordonsflottans utveckling i Sverige” (pdf, ca 80 sidor) i slutet av april.
I sin huvudprognos tror Trafikanalys för nyregistrering av personbilar 2020 i Sverige:
Bensin                 44%
Diesel                  40%
Batterielbil             2%
Hybridbil (HEV)    10%
Laddhybrider       17%
Gasbilar                1%
Inom Trafikanalys uppdrag har även SWECO gjort en bedömning hur utvecklingen kan se ut till 2030 samt gjort en utblick till 2050. Rapporten finns att läsa här (pdf, 89 sidor). Analysen är baserad på en litteratursammanställning samt intervjuer och workshops. Utvecklingen tyder på att 2030 kommer Sveriges transporter fortsätta att vara beroende av fossila bränslen.
Lewis Fulton har varit med och skrivit GFEI rapporten. Den 22 juni gästföreläser han på Chalmers. Han kommer då prata om rapporten ”How to Combine Three Revolutions in Transportation for Maximum Benefit Worldwide”. OmEV har skrivit om den rapporten här. Min tolkningen av huvudtesen är att världen måste ha mer personer per fordonskm.

”CAN WE REACH 100 MILLION ELECTRIC CARS WORLDWIDE BY 2030? A modelling/scenario analysis”

skrivet av Magnus Karlström
UC Davis forskarna beräknar hur försäljningen av laddbara bilar blir fram till 2030 [1-3].
De använder tre beräkningsmodeller för att jämföra resultaten.
Slutsatsen är att det kommer bli svårt att nå 100 miljoner laddbara bilar till 2030. Det kommer därför behövas styrmedel länge om målet ska nås.
De inkluderar att fordonen blir billigare, att det blir fler modeller samt att elräckvidden blir längre. I analysen har de också med landsspecifika variabler.
Den här rapporten är en fortsättning på en rapport som GFEI släppte 2016 där forskarna mer kvalitativa försökt analysera om det var möjligt att nå 100 miljoner laddbara bilar globalt 2030. Vi på OmEV sammanfattade den rapporten här.
För att nå 100 miljoner laddbara bilar behöver den global försäljningsökningen vara ca 30% per år. Det har ju varit mer än 30% sen 2011, men författarnas modeller visar att den ökningstakten kan vara svår att nå ända fram till 2030.
Det är tydligt i modellerna att två parametrar driver försäljningen. De är billigare laddbara fordon samt mer bilmodeller.
Författarna kommer utveckla modellen. De vill bl a försöka inkludera mer analys av betydelsen av laddinfrastruktur, men också vad det betyder att i många länder är kunskapen om laddbara fordon låg. De kommer också fortsätta göra mer detaljerade analyser på landsspecifik nivå. En ny uppdaterad rapport kommer under hösten 2017.
De använde indata för försäljning från konsultfirman IHS, samt samarbetar med IEA.
Egna kommentarer
Det är svårt att gissa framtid, men UC Davis har gjort ett tappert försök att formalisera analysen så det faktiskt går att beräkna fram försäljning.
Hade lite svårt att följa vilka antagande de gjort om kostnadsreduktion för de laddbara bilarna över tid.  
Jag förstår inte vilka antagande de gjort om styrmedel.
De hade i rapporten en karta över länder och hur många laddbara modeller som säljs i just det landet. Det är många länder där siffran är 0 och för ganska många länder är det endast ett fåtal. Det är ganska svårt att köpa en laddbar bil om det inte finns i ditt land.
För länge sen läste jag en review om prognoser för alternativa drivlinor. De ansåg att det inte går inte att göra analysen enbart baserat på efterfrågan utan utbudsutvecklingen måste också analyseras. 
Med utbudsutvecklingen menas en analys om vad bilföretagen och t ex batteriföretag antagligen kommer göra.
Referenser
[1] CAN WE REACH 100 MILLION ELECTRIC CARS WORLDWIDE BY 2030? A modelling/scenario analysis. 2017. GFEI & UC Davis. länk (36 sidor)
[2] Can we reach 100 million plug-in electric vehicles by 2030? A new GFEI report says it is possible, but will be challenging. Press release. 31 maj 2017. länk
[3] GFEI shares new perspectives on EVs and vehicle emissions at ITF, Leipzig. 1 juni 2017. länk