Arkiv / Fordon

Miljöbilar som försvinner från den svenska marknaden

Creative commons license

skrivet av Martin Borgqvist (SP)
En relativt stor andel miljöbilar i Sverige avregistreras och lämnar landet varje år visar en Trafa-rapport [1]. Det är framförallt vanligt att avregistrerade bilar som drivs med diesel eller med alternativa drivmedel, som t.ex. gas eller el, lämnar landet. Dessa bilar har ofta gynnats av ekonomiska styrmedel, men lämnar alltså landet efter några få års användning i Sverige. Effekten är inte så stor för laddbara fordon men kan bli betydande för t.ex. gasbilar.
Fler bilar men minskande utsläpp av växthusgaser
Rapporten heter Personbilsparkens fossiloberoende – utveckling och styrmedel och är framtagen av Trafikanalys (Trafa), som är en myndighet som ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken.
I rapporten ges en översikt av miljöbilar och deras definitioner i Sverige, samt en beskrivning av olika styrmedel. Antalet personbilar i trafik har ökat ca 1 % per år sen 1997. Växthusgasutsläppen från personbilar har under samma period varit ganska konstant men minskar sen 2007. Att nya bilar är mer effektiva är förklaringen till att utsläppen minskat.
Långsam utveckling av försäljningen av miljöbilar i Sverige
Majoriteten av personbilar i Sverige som kan drivas med alternativa bränslen är etanolbilar, det finns ca 225 000 st i trafik idag. Dock har antalet etanolbilar i trafik minskat sen 2015. Utvecklingen av miljöbilsbeståndet går långsamt i Sverige, och det beror på att försäljningen av elbilar, hybridbilar och gasbilar än så länge inte kompenserar för uteblivna etanolbilar. Totalt utgör bilar som kan drivas på alternativa drivmedel ca 7 % av alla personbilar i trafik. I Sverige finns just nu strax under 28 000 laddbara fordon, ca 1/3 elbilar och 2/3 laddhybrider [2]. Power Circle presenterar varje månad statistik om utvecklingen av det svenska beståndet av laddbara bilar. Tillväxttakten har ganska länge legat runt 90 % per år. Det är en stark tillväxt, med från en låg nivå.
Avregistrering av miljöbilar till utlandet
Varje år avregistreras bilar i Sverige t.ex. för att de skrotas, men en annan anledning är att de tas eller säljs till en annan marknad utanför Sverige, sk. avregistrering till utlandet. Trafa-rapporten visar att en stor andel av de avregistrerade bilar som kan drivas med alternativa drivmedel, lämnare Sverige.
Majoriteten av de bilar som avregistreras till utlandet är nya (minde än fem år gamla) och det handlar i de flesta fall om förmånsbilar och tjänstebilar. Flera av dessa bilar har fått riktade ekonomiska styrmedel som t.ex. sänkt förmånsvärde eller supermiljöbilspremie. Eftersom dessa bilar inte kommer ut på den svenska andrahandsmarknaden så minskar den avsedda effekten hos de styrmedel som riktats till dessa bilar.
I rapporten ges en sammanställning av avregistreringar till utlandet per drivmedel, se nedan exempel som är för 2015 [1].
Drivmedel  Nyreg.  Avreg. Avreg. till utland  % till utland avreg.
Elbil            2916    68            53              78 %
Gas            5119    2139      1560             73 %
Etanol        1370    2380       570              24 %
En relativt stor andel gasbilar avregistreras och lämnar landet, drygt 3 % av gasbilsbeståndet avregistrerades till utlandet år 2015. Om försäljningen av gasbilar ökar och andelen som avregistreras inte minskar så kan det i absoluta tal handla om ett betydande antal gasbilar som försvinner från Sverige på sikt. När det gäller elbilar och laddhybrider så är det i absoluta tal få bilar som avregistreras per år (ca 1 % av beståndet år 2015), men majoriteten av elbilar och laddhybrider som avregistreras lämnar Sverige.
Ett mönster i avregistreringarna till utlandet som Trafa lyfter fram är att biltyper som kan drivas på bensin (etanolbilar, hybrider, bensinbilar) blir kvar i Sverige, men dieseldrivna och de som drivs på alternativa drivmedel oftare lämnar landet. Det framgår inte i rapporten till vilket land som avregistreringen sker.
Trafa-rapporten säger också att om samtliga personbilar som nyregistreras fram till 2030 kan drivas med alternativa drivmedel, samtidigt som samtliga bilar som avregistreras till dess är konventionella bilar, så skulle personbilsflottan 2030 beså av 65 – 70 % fossiloberoende bilar. Denna utveckling behöver dock en efterfrågan på nya och begagnade bilar som kan drivas på alternativa bränslen. Att en stor andel av avregistrerade sådana personbilar lämnar landet påverkar andrahandsmarknaden. Trafa anser att upplevda och faktiska hinder för att byta till alternativa bilar behöver utredas grundläggande så att de kan avhjälpas, ett syfte med detta är att kunna säkerställa en fungerande andrahandsmarknad för dessa bilar.
Förutom att ta upp frågan om avregistreringar så ger rapporten även en historik över svenska styrmedel på miljöbilsområdet samt i förekommande fall beskrivs effekter av olika styrmedel. Det är ofta svårt att urskilja effekten av styrmedel eftersom det finns externa faktorer som påverkar utfallet, t.ex. förändringar av priser. Men styrmedel som är mer specifika, t.ex. pumplagen och trängselskatten i Stockholm har varit möjliga att följa upp utifrån deras effekter på försäljning av miljöbilar. T.ex. så finns det enligt rapporten belägg för att befrielsen från trängselskatt i Stockholm som gavs till bilar med alternativa drivmedel, gav en positiv effekt på försäljningen av etanolbilar i Stockholmsområdet.
Egna kommentarer
Totalt sett och i absoluta tal är det ganska få elbilar och laddhybrider som avregistreras i förhållande till nyregistreringen. Men majoriteten av laddbara fordon som avregistreras lämnar landet. Det ser ut att vara värre för gasbilar, där en ganska stor andel avregistreras i förhållande till nyregistreringar. Etanolbilarna avregistreras nu i en takt som är större än nyregistreringarna, dock lämnar de inte landet i samma utsträckning när de avregistreras.
Rapporten ger inte svar på till vilket land avregistrerade bilar kommer. Eftersom det mest handlar om tjänstebilar och förmånsbilar som lämnar Sverige efter något år, så känns det ju spontant som att det måste ju finnas någon ekonomisk drivkraft inbyggd i leasing-systemet här. Jag kan dock för lite om leasingregler etc. för att bedöma detta. Men i vilket fall som helst känns det ju inte som avsikten med t.ex. sänkt förmånsvärde eller supermiljöbilspremien är att subventionera tjänstebilar som sen säljs till andra länder efter något fåtal år. Även om effekterna är små just nu, så kommer jag att tänka på debatten kring norska styrmedel för elfordon som lett till argument som ”rika personer får subventioner för att köpa dyra elbilar” eller begrepp som ”elbilskö”. Det senare en konsekvens av att elbilar fått köra i kollektivtrafikkörfält.
Det verkar vara svårt att designa styrmedel utifrån en önskad effekt.
Källor
[1] Personbilsparkens fossiloberoende – utveckling och styrmedel. Trafikanalys. 2016. Länk.
[2] Nära 27 000 bilar med sladd i Sverige. Pressrelease, Power Circle. 2 December, 2016. Länk.