Svenskt handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel överlämnat till EU-kommissionen

Creative commons license

”Varje medlemsstat ska i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen anta ett nationellt handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa drivmedel inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen. Denna handlingsplan antogs av Sveriges regering den 17 november 2016.”
Handlingsplanen finns här (pdf, ca 31 sidor).
Planen innehåller, enligt krav från direktivet:
– den aktuella situationen och framtida utvecklingen av marknaden när det gäller alternativa drivmedel inom transportsektorn,
– nationella syften och mål för utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa drivmedel,
– samt vilka åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de nationella syftena och målen uppnås.
Handlingsplanen skulle vara inne hos kommissionen senast den 18 november.
Kortfattat om Sveriges plan
I rapporten finns en sammanställning av vilka nationella mål som redan finns eller som är på väg att införas.
Målen är klimatpolitiska, energipolitiska, transportpolitiska, regionalpolitiska, näringspolitiska samt konsumentpolitiskt.
Det är en sammanställning på listan för alla mål som det politiska systemet måste uppfylla samtidigt.
Planen innehåller också en nulägesbeskrivning av användningen av olika bränslen samt en prognos för framtiden.
I slutet finns en sammanställning av alla styrmedel och policy inom området som finns i Sverige.
Huvudinriktningen i Sverige är att ”Regeringen anser att generellt verkande styrmedel som sätter ett pris på utsläppen av växthusgaser bör utgöra grunden för omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Genom att använda generellt verkande styrmedel skapas incitament för alla de ovan angivna förändringarna. ”
Men ”Generellt verkande styrmedel kan behöva kompletteras med mer riktade styrmedel. Det kan t.ex. handla om stöd till forskning, utveckling och demonstration av ny teknik, utsläppskrav eller ekonomiska incitament för marknadsintroduktion av ny teknik. Även dessa styrmedel bör vara så generella och teknikneutrala som möjligt med hänsyn till ändamålet”.
I Sveriges handlingsplan finns inga kvantitativa mål för antal laddningssationer, CNG-stationer, LNG-stationer eller vätgasstationer.
Egen kommentar
Kommer jämföra Sveriges plan med övriga planer längre fram.
Om någon vill få en snabb överblick över nuläget i Sverige så läs planen.
Det är många mål som ska uppfyllas samtidigt.
Referenser 
[1] Handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel överlämnat till EU-kommissionen. Regeringskansliet. 17 nov. länk
[2]  Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure Text with EEA relevance. länk

[3]  Sveriges handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel i enlighet med direktiv 2014/94/EU. 2016. länk (pdf)