Arkiv / Fordon

Elcyklar – Sverige och globalt

Creative commons license

Det vanligaste elfordonet i världen är elcyklar. Idag får ni en uppdatering kring några trender och försäljningssiffror.
Försäljning Sverige
I Sverige ökar försäljningen av elcyklar. 2015 blev 30 000 sålda och 2016 kommer antagligen 45 000 bli sålda. Elcyklar står för ungefär 7% av antal sålda cyklar i Sverige [1].
En elcykel i svensk lagstiftning är en cykel som har elassistans som kan hjälpa till upp till 25 km/h och elmaskinen har en maxeffekt på 250 W. En elcykel av den sorten följer samma regler som en vanlig cykel.
Från och med i år är det också möjligt att köpa så kallade Speedbikes [19]. Det är elcyklar som kan ha en motoreffekt på 500 W samt kan ge motorassistans upp till 45 km/h. En speedbikes måste också ha ett typgodkännande. En speedbikes räknas som en EU Moped klass 2. För att få en cykla på en speedbike behövs därför en trafikförsäkring, ett förarbevis för minst EU Moped klass 1, backspegel samt hjälm. Om ni vill kolla på specifkationer och priser så säljer t ex Elcykelvaruhuset två modeller.
Försäljning globalt
Globalt finns ca 200 miljoner elcyklar på vägarna och ungefär 35 miljoner elcyklar blev sålda i världen 2015 [3].
Den största marknaden är självklart Kina. 2012 stod Kina för 93% av marknaden för elcyklar [10]. Kraven för elcyklar är annorlunda i Kina t ex så behöver de inte trampa på en kinesisk elcykel för att komma framåt [10].
Japan är också en relativ stor marknad. Ungefär 0,5 miljoner elcyklar säljs i Japan [10].
I Europa blev 1,35 miljoner elcyklar sålda 2015. Det var en ökning från 1,14 miljoner 2014 [4].
Tyskland stod för 40% av försäljning 2015 och näst störst var Nederländerna som stod för 20% [4]. I Tyskland blev ca 0,5 miljoner elcyklar sålda 2015.
Nederländerna är relativt sin storlek den landet där det finns mest elcyklar i Europa. De har ungefär 1 miljoner elcyklar 2015 och det finns totalt ca 22 miljoner cyklar i landet [9].
En medelresa med en elcykel är längre än för vanliga cykelresor i Nederländerna . Varje elcykelresa är ca 5,5 km, men de vanliga cykelresorna är ca 3,6 km [9].
Elcyklar är populära hos de äldre i Nederländerna. Ungefär 33% av alla cykelkm av cyklister äldre än 65 år görs med elcyklar. Det kan jämföras med cyklister som är upp till 35 år. För dem är det endast 1% av all cykelkm som görs med elcyklar [9].
Allmänna trender för cykeltrafik i Sverige
För första gången på många året så kommer det säljas färre cyklar i år i jämförelse med förra året [1].
En uppskattning är att det kommer säljas 576 000 cyklar i år och 598 000 blev sålda förra året [1].
Trafikanalys har gjort en sammanställning om trenderna kring cykling i Sverige från perioden 1995 till 2014 [5,6].
Svenskarna cyklar ca 5,3 miljoner kilometer varje dag 2014. Det är 16% mindre än vad vi gjorde i mitten av 90-talet.
Eftersom vi blivit fler är minskning ännu större om vi räknar per capita. Då är det 38% mindre cykling 2014 jämförelse med mitten av 90-talet.
En stor trend är att barn och unga cyklar mindre. Skolresorna med cykel har blivit 48% färre [5,6].
För personer över 45 år så märks en återhämtning de senaste åren till samma reslängder som på 90-talet.
Policy och förslag för att öka cykling i Stockholm, Sverige och EU
Det finns förslag och processer igång för att försöka öka andelen cykling.
Inom EU-systemet har parlamentet, EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare samt medlemsrådet bett kommissionen att ta fram en cyklingsstrategi för EU [14,15].
EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare skriver i sitt beslut att cykelinvesteringar är ofta den bästa samhällsekonomiska investeringen. För varje EUR som satsas får man ofta tillbaka 5 EUR i samhällsekonomiska vinster som tex förbättrade hälsa.
I Sverige ska en cykelstrategi snart läggas fram av regeringen.
I Stockholm har Stockholms Handelskammare publicerat en rapport om varför cykling är viktigt att satsa på och vad som är lämpliga förslag [8].
Handelskammren skriver ”De tydligaste hindren för en gynnsam utveckling av elcyklingen är den eftersatta cykelinfrastrukturen som den här rapporten redovisar i kommande avsnitt om de två stråken. Dåligt underhåll, tvära svängar, rödljus och smala ytor skapar både irritation och risker samt sänker hastigheten.”
De tar också upp stöldrisken av elcyklar och behovet av investeringar i säkra miljöer för cykelparkering.
Något som kanske gör Stockholms Handelskammare nöjda är att det numera är möjligt att söka pengar för cykelinfrastruktur i Stadsmiljöavtalen. 
Egna kommentarer
Om elcyklar ska bli stort behövs det antagligen kopplas till bättre infrastruktur som t ex säker parkering och bättre cykelvägar.
Trivector har analyserat den kopplingen [7].
Jag rekommendera att ni läser Fishermans analys om den vetenskapliga kunskapen om elcyklar [10]. Det finns förslag på vilka de vetenskapliga frågorna om elcyklar är.
Är lite sugen på att provåka en speedbike.
Referenser
[1] Rapport: Allt fler sadlar om till elcykel. Ny Teknik. 24 okt 2016. länk
[2] Het marknad ger brist på elcyklar. Ny Teknik. 16 juni 2016. länk
[3] Electric Bikes Worldwide Reports. 2016. länk
[4] EUROPEAN BICYCLE MARKET 2016 edition Industry & Market Profile (2015 statistics). CONEBI. länk
[5] De korta cykel­resorna blir allt färre. 2014. länk
[6] Cyklandets utveckling i Sverige 1995–2014 – en analys av de nationella resvaneundersökningarna. Trafikanalys. länk
[7] Cykeln och cyklisten – omvärld och framtid. Trivector. 2015. länk
[8] Bygg ut cykelbanorna i Stockholms län. Stockholms Handelskammare. 26 maj 2016. länk
[9] Tim Jones, Lucas Harms, Eva Heinen. Motives, perceptions and experiences of electric bicycle owners and implications for health, wellbeing and mobility. Journal of Transport Geography. Volume 53, May 2016, Pages 41–49, länk
[10] E-bikes in the Mainstream: Reviewing a Decade of Research
Elliot Fishman & Christopher Cherry. Transport Reviews  Volume 36, 2016 – Issue 1: Cycling As Transport. Pages 72-9. länk (sub.)
[11] UNEP published Global Outlook on Walking and Cycling. 2016. UNEP. länk
[12] ”State of EU Cities” report with interesting cycling data. länk
[13] EU cycling strategy. länk
[14] Local and regional authorities back EU Cycling Strategy. länk
[15] An EU Roadmap for Cycling. länk
[16] Eurobike 2016; Outlook is Mixed but Not for E-Bikes. länk
[17] En satsning på cykel- och gångtrafik har enligt Trafikverkets underlag till Färdplan 2050 en potential att reducera trafikökningen med 2 procent fram till 2030 och därmed bidra till kraftigt minskade utsläpp av klimatgaser jämfört med om ingen satsning görs.
[18] Trafikverket 2010. Gå och cykla för ökad hälsa. beställningsnr: 100304
[19] Elcykel stark som moped okej från nyår. Ny Teknik. 9 sep 2015. länk
[20] MacArthur, J., Dill, J., & Person, M. (2014). Electric Bikes in North America: Results from an online survey. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2468, 123–130. doi:10.3141/2468-14
[21] 2017 will be an exciting e-bike year. länk