EU-studie om utsläpp med många laddbara personbilar i EU

Creative commons license

Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen.
De har finansierat en studie om hur laddbara personbilar kan påverka elnätet samt utsläpp fram till 2050 i EU [1-3]. I samband med att de släppte den studien publicerade de också en populärvetenskaplig studie om miljöfrågor och elfordon [5].
I studien om utsläpp har forskargrupperna jämfört tre scenarios:
– Referens är att 8% av alla personbilar är laddbara i EU 2050 [4].
– Ett medium scenario som innebär att 50% av alla personbilar är laddbara i EU 2050. De antar att 60% av de laddbara personbilarna är BEV (batterielbilar) samt 40% är PHEV (laddhybrider). Det är medelvärde för EU. Olika länder har olika andelar laddbara personbilar året 2050.
– Ett hög scenario som innebär att 80 % av alla personbilar är laddbara personbilar i EU 2050. De antar att 80% av laddbara personbilar är BEV (batterielbilar) samt 20% är PHEV (laddhybrider).
Resultat 1: Elbilar blir en viktig konsument i elsystemet
För 80% scenariot ökar laddbara personbilar efterfrågan på el med 3% till 25% beroende på vilket land det är. I medel i EU ökar efterfrågan med 9,5%.
För 80% scenariot ökar efterfrågan på el med 450 TWh/år i EU samt för 50% scenariot är det 280 TWh/år.
Resultat 2: Mer elbilar minskar utsläppen av CO2 samt lokala utsläpp
De antar utsläpp från elmix från Reference Scenario 2013 [4].
80% scenariot minskar växthusgasutsläppen med 255 Mt CO2/år 2050 i EU.
Om 80% scenariot så blir det en 84% reduktion av växthusgasutsläpp 2050 i jämförelse med 2010. Då har de också inkluderat utsläpp från bränsleproduktion.
Även utsläpp av lokala utsläpp (NOx, CO, SO2) minskar med i storleksordningen 80% till 2050.
Result 3: Mer elproduktion måste byggas som konsekvens av mer laddbara personbilar
Om 80% scenariot behövs 150 GW mer kapacitet i EU.
I grundantagandet får de fram att det kommer bli 47 GW vindkraft, 25 GW solceller, 41 GW fossilt samt 11 GW kärnkraft i EU-28.
De anser dock att kärnkraft och fossilt bör undvikas så de tar också fram alternativ med enbart förnybar kraft.
Resultat 4: Smart laddning kommer bli nödvändigt
I studien gör de en litteratursammanfattning av smart laddning.
Nationella och lokala förutsättningar bestämmer om det blir problem för elnätet med mer laddbara personbilar.
Men omkring 10% av laddbara personbilar i flottan så börjar det bli problem. Problemen kan minskas radikalt med smart laddning.
De är tveksamma till att laddbara personbilar kan användas till energilager för elnätet.
Resultat 5: Integration av laddbara personbilar i elnätet kommer skilja sig mycket mellan länderna i EU
Resultat 6: Elbilar hanterar inte alla problem för transportsektorn
Problem som markanvändning och trängsel hanteras inte av att införa laddbara personbilar. Därför kommer det bli nödvändigt att transformera transportsystemet på fler sätt än att bara ha många laddbara bilar.
Författarna anser också att det kommer bli viktigare policymässigt att integrera beslut om transportsystemet med beslut om elproduktion.
Egen kommentar
Ni som gillar scenarios så har de gjort en litteratursammanfattning av olika studier som tittat på utvecklingen av transportsystemet i EU.
De gör beräkningar per land så det finns data för utvecklingen i Sverige.
Referenser 
[1] Electric vehicles will help the shift toward EU’s green transport future. EEA. 26 sep 2016. länk
[2] Electric vehicles and the energy sector – impacts on Europe’s future emissions, 26 sep 2016. länk
[3] Assessing the status of electrification of the road transport passenger vehicles and potential future implications for the environment and European energy system. Peter Kasten, Joß Bracker, Markus Haller Öko-Institut e.V. Joko Purwanto Transport & Mobility Leuven (TML). 2016. länk (pdf)
[4] EU ENERGY, TRANSPORT AND GHG EMISSIONS TRENDS TO 2050 REFERENCE SCENARIO 2013. länk (pdf)
[5] Electric vehicles in Europe. EEA. 2016. länk