Rapport om framtidens mobilitet

Creative commons license

skrivet av Martin Borgqvist (SP)
Innan sommaren skrev vi om biltillverkare och mobilitetsföretag och om samarbeten mellan dessa. För de som är intresserad av mobilitet som tjänst och nya mobilitetslösningar skulle jag vilja tipsa om nyhetsbrevet Smart Mobility [1]. I deras specialnummer från 28 juni i år [2] så har de gjort en väldigt trevlig sammanställning av de olika samarbeten som finns mellan biltillverkare och mobilitetsföretag.
Varför återkommer då vi i OMEV till detta tema om mobilitetslösningar med jämna mellanrum? Jo, för att det är svårt att bevaka och skriva om energieffektiva vägfordon utan att ta hänsyn till det som händer inom nya mobilitetslösningar och med transportsystemet i stort. De förändrade förväntningarna hos användarna påverkar fordonsutvecklingen, och vi kommer säkert få anledningar att återkomma till hur nya mobilitetslösningar påverkar t.ex. behovet av och på batterier. Nästa vecka kommer vi att skriva om automatiserade lastbilar.
På temat förändring av transportsystemet så har Deloitte skrivit en rapport, The future of mobility – How transportation technology and social trends are creating a new business ecosystem [3], som handlar om utvecklingen mot självkörande respektive delade fordon. Bland annat så beskrivs fyra olika framtidsscenarier, samt ett försök görs att uppskatta kostnaden per körsträcka i dessa scenarier. Deloitte är ett internationellt företag som tillhandahåller tjänster inom revision, konsult, skatter och rådgivning. Rapporten finns att läsa här, där det även är möjligt att ladda ner en pdf. Självkörande fordon och fordonsdelning är utvecklingstrender som tillsammans med elektrifiering håller på att förändra ekosystemet för mobilitet. Här kommer en sammanfattning av rapporten.
The future of mobility – How transportation technology and social trends are creating a new business ecosystem
Det finns ett antal trender eller drivkrafter som påverkar utvecklingen av framtidens transporter och mobilitet;

 • Nya drivlineteknologier
 • Lättviktsmaterial
 • Snabba framsteg inom uppkopplade fordon
 • Förändrade preferenser för mobilitet hos den yngre generationen
 • Utvecklingen av autonoma fordon

Debatten som förs om transportsystemets utveckling idag, fokuserar på om förändring kommer att ske inkrementellet eller disruptivt. Det är svårt att säga vilka förändringar som kommer att komma, men ovanstående drivkrafter och trender har potential att förändra dagens strukturer och affärsmodeller inom fordonsindustrin. Vi kan stå inför den största förändringen som industrin har sett.
Rapporten lyfter fram betydelsen av fordonsindustrin, sektorn omsatte i USA $2 trillioner år 2014,
detta inkluderar förutom fordon allt från eftermarknad till reklam, försäkring och sjukvård (se figur 2 i artikeln). Baserat på studier om ekonomin i olika framtida scenarier samt effekter på industrin som de gjort, så drar Deloitte slutsatsen att en förändring av mobilitetssystemet kommer att ske systematiskt; ”a rising tide, not a tsunami” [2].
Det finns i grund och botten två olika visioner om framtiden för mobilitet, i rapporten kallas de insider view och disrupter view. Den förra går ut på att industrin utvecklas inkrementellt och linjärt från dagens tillstånd, men att nyckelaktörer, tillgångar och den övergripande strukturen på mobilitets-ekosystemet förblir i stort sett intakt. Den senare, disrupter view går ut på att vi står inför en brytpunkt till en helt ny era inom mobilitet som är väldigt annorlunda mot idag, som inbegriper helt självkörande bilar som är tillgängliga vid behov och som involverar nya aktörer som katalyserar förändringen (Google, Apple, Uber). Den etablerade fordonsindustrin är typiska förespråkare för insider view och menar att utomstående inte förstår komplexiteten i att utveckal bilar idag; det finns mängder av regulativa krav att hantera samt många utmaningar med att introducera ny teknik. De anser ofta att de styr takten av förändring, men de kan överskatta sin roll enligt rapporten. Förespråkare för disrupter view är typiskt teknikföretag, t.ex. de som utveklar mobilitetstjänster idag.
Rapporten beskriver fyra olika framtider för mobilitet, dessa definieras dels av vem som styr fordonen (förare eller automatiserade) samt av vem som äger fordonet (privat eller delad). De olika framtiderna beskrivs i figur 4 i rapporten och är:

 • Incremental change: Lägre grad av automatisering (driver assist) och hög grad av privat fordonsägande.
 • A world of car sharing: Lägre grad av automatisering men hög grad av fordonsdelning
 • The driverless revolution: Autonoma fordon med hög grad av privat ägande
 • A new age of accessible autonomy: Autonoma fordon och hög grad av fordonsdelning

I rapporten presenteras uppskattade genomsnittliga kostnader per körsträcka för en bil, inklusive värdeminskning, finansiering, försäkring, drivmedel samt förartiden. Dessa kostnader visas i figur 5 och 6 i rapporten och sammanfattas nedan. Dessa kostnader avser konventionella bilar i USA.

 • Incremental change: $0,97 /mile (51 kr/mil), vilket är dagens kostnad.
 • A world of car sharing: $0,63/mile (33 kr/mil), kostnaden blir lägre pga av bättre utnyttjande av fordon och mindre körtid för konsumenterna.
 • The driverless revolution: $0,46/mile (24 kr/mil), kostnaden minskar framförallt pga mindre körtid för konsumenterna.
 • A new age of accessible autonomy: $0,31/mile (16 kr/mil), kostnaderna minskar pga av bättre utnyttjande av fordon, mindre körtid, och lägre kapitalkostnad för nya mindre och lättare fordonskoncept.

I ovan kostnadsberäkningar tolkar jag det som att det handlar om konventionella framdrivningstekniker, dvs. inte elfordon eller hybrider.
Rapportförfattarna bedömer att troligtvis kommer utvecklingen mot mer fordonsdelning att gå
snabbare än utvecklingen mot helt självkörande fordon, men att den utvecklingen kommer att katalysera utvecklingen av autonoma fordon.
Rapporten resonerar även om framtiden för fordonsindustrin och andra aktörer vid ett nytt ekosystem för mobilitet, och beskriver hur en ny virtuell värdekedja kan uppstå. I den virtuella värdekedjan skapas värde baserat på att samla in, aggregera och analysera mobilitetsdata t.ex. för att kunna tillhandahålla sömlös mobilitet, styra operativsystemet för mobilitetsnätverk samt kunna skapa och styra användarupplevelser i fordon.
Rapportens slutsatser
Industrier utvecklas och faller, cyklerna kan vara långa men i slutändan sker förändring.
De möjliga fördelarna och de grundläggande ekonomiska förutsättningarna för de disruptiva lösningarna (disrupter view) är tilltalande.
Existerande fordonsindustri kan leda förändringen, men det kräver fundamental förändring av befintliga affärsmodeller.
Förespråkare för insider respektive disrupter view behöver varandra för utvecklingen och förändringen.
En disruption inom mobilitet kommer att ge konsekvenser långt utanför fordonsindustrin. Det är många aktörer som påverkas och måste ta ställning.
Egna kommentarer
Jag tycker att rapporten ger en bra översikt av några av de stora frågorna inom fordonsindustrin och transport/mobilitetsystemet.
Det är bra att rapporten tar upp att synen på utvecklingen mot nya mobilitetssystem påverkas av rådande industriella strukturer och affärsmodeller; etablerad industri ser en inkrementell utveckling medan nya företag tror på disruption och radikal förändring.
I rapportens kostnadsberäkningar påverkar kostnaden för körtid ganska mycket. Detta är en kostnad som är svår att uppskatta, vilket rapportförfattarna också påpekar.
Det skulle vara intressant att räkna på vad kostnaden hade blivit för hybrider eller elfordon, samt även på andra marknader än i USA.
Självkörande fordon, fordonsdelning och andra mobilitetstjänster är numera självklara delar av visionen om ett mer hållbart transportsystem. Även om OMEV:s fokus är energieffektiva vägfordon, så kommer vi få anledningar att då och då återkomma även till dessa andra ämnen.
Källor
[1] Special Edition: The Race Towards Smart Mobility, Alliances Between Automakers and Tech Companies. Smart Mobility – News and Comments. 28 Juni 2016. Länk.
[2] Smart Mobility – News and Comments. Registrering till nyhetsbrev.Länk.
[3] The future of mobility – How transportation technology and social trends are creating a new business ecosystem. Deloitte University Press. 24 September 2015. Länk.