FABRIC-konferens om elvägar

Creative commons license

Idag får ni en sammanfattning av en konferens om elvägar.

FABRIC-konferens om elvägar

Skrivet av Håkan Sundelin, Viktoria Swedish ICT
Den andra februari arrangerade EU-projektet FABRIC en konferens med titeln “Wireless dynamic charging for FEVs: Challenges & Concepts” i Bryssel. Projektet är det första internationella projektet som tittar på möjligheterna med elvägar och har en budget på 9MEUR och 24 parter. Sverige deltar främst genom KTH som leder ett av de 5 arbetspaketen, men även AB Volvo och Scania deltar. Konferensen var projektets halvtidspresentation och lockade 70 deltagare från 15 länder.
Projektets sponsor inom EU Maurizio Maggiore höll ett inledningstal där han påpekade att forskning inom elektrifiering måste ta större hänsyn till användarna och visa på vilka fördelar som erbjuds. Han sade även att en elvägsinfrastruktur som endast stöttar en fordonstyp är svår att argumentera för, och att elvägar med höga överföringseffekter måste utredas noggrant. Han ansåg vidare att de relativt höga förlusterna vid induktiv överföring skulle anses kritiska i andra typer av system och att luftledningar kan passa vissa specifika applikationer. Han avslutade med att fråga sig vem som kommer att ta den initiala investeringen för en elvägsutbyggnad med hög risk och låg återbetalning under många år.Alessandro Coda från EUCAR avslutade konferensens inledning med att påpeka att man inte kan hitta en lösning, utan måste utgå från varje enskilt transportbehov.
Inom FABRIC kommer tre olika tekniska lösningar för induktiv elväg att utvecklas och demonstreras. Samtliga tre lösningar bygger på korta (1-2 m) vägsegment för att säkerställa att segmenten är helt täckta av fordonet, vilket skiljer sig mot exempelvis OLEVs och Bombardiers längre vägsegment som istället behöver säkerställa att ingen befinner ovanför de aktiverade segmenten. På Vedecoms testbana i Frankrike kommer Qualcomms lösning installerad i en Renault Kangoo att provas i slutet av 2016. Qualcomm berättade att deras vägsegment kommer att försörjas med en induktiv koppling och alltså inte kommer ha någon fysisk kontakt och påpekade också vikten av identifiera obehöriga objekt vid laddning. På en testbana i Italien kommer lösningarna från Turins tekniska universitet och SAET att testas. Båda kommer att testas på fordon från Fiat.
Inom projektet har man även utvärderat vilka scenarion som är mest sannolika, genom intervjuer, litteraturstudier och jämförande livscykelanalyser. Den sammanvägda slutsatsen är att tunga godstransporter och bussar i tätbefolkade områden är de mest sannolika scenarion. Livscykelanalysen visar att elvägar kan vara bra för tunga fordon, medan lätta fordon behöver ha mycket små energilager för att vara bra ur ett livscykelperspektiv.
Under eftermiddagen presenterades även resultat från andra angränsande projekt och jag fick då möjligheten att presentera de två svenska elvägsprojekten. Resultaten från den nu avslutade förstudien i England presenterades och man inväntar nu beslut om ett demonstrationsprojekt.
Det hölls även två presentationer (1 and 2) om standardiseringsarbete kopplat till elvägar.
Egna kommentarer
Det stora antalet deltagare från olika länder och organisationer återspeglar att intresset för elvägar har ökat markant de senaste åren. Det känns oerhört kul att Sverige har en stark position inom området och att svenska elvägsprojekt får stor uppmärksamhet. Scenarioanalysen är intressant och jag ser fram emot att studera den fullständiga rapporten som ligger till grund för resultaten.