World Energy Outlook 2015

Creative commons license

IEA har gissat världens energiframtid igen. Igår presenterade de World Energy Outlook 2015.
De tror i sitt huvudscenario att:
– Oljepriset kommer bli lite högre från idag.
– Det finns många enligt dom positiva signaler inför klimatmötet i Paris.
– Förnyelsebart växer kraftigt och är definitivt ingen nischkälla längre.
– Kina kommer in i en ny fas. Deras energianvändning kommer inte öka lika mycket som deras BNP.
– Indien kommer få en mer dominerande roll i världen när det gäller energiefterfrågan.
Gordon Strömfelt skrev in och kommenterade måndagens nyhetsbrev om LEAF. Han skriver att “pris för de extra 6kWh batterikapacitet är 19000kr, i övrigt är priserna oförändrade i Sverige. Se bifogad prislista för My16.
Han skrev också ”att Nissan höjer priset i USA kanske beror på att de tror sig sälja tillräckligt många Leaf för att få ZEV-krediter för att täcka försäljningen av sina fossilbilar?”
Tack Gordon för din kommentar. Vi kommer återkomma till en ZEV-kredit analys längre fram i det här nyhetsbrevet.

World Energy Outlook 2015

skrivet av Magnus Karlström
IEA brukar presenterar en energiprognos varje år. IEA är ett fristående organ inom OECD.
World Energy Outlook (WEO) är en ofta citerad källa inom energiområdet.
I WEO rapporten gör IEA en prognos vad som händer 25 år framåt i världen. De brukar räkna på olika scenarier. I sammanfattningen nedan är slutsatserna baserade på deras huvudscenario, som ska tolkas som om att befintliga och planerade styrmedel är på plats. Dock så är inte riktigt starka styrmedel införda.
WEO har inte alltid rätt. De har haft fel om oljepriset ett antal gånger genom åren, samt miljörörelsen kritiserar ofta IEA att de har haft för negativa prognoser om utvecklingen av förnyelsebart.
IEA brukar åka runt och presentera WEO i olika länder. De kommer säkert till Sverige också.
Om ni vill lyssna på IEA:s Fatih Birol presentera årets WEO, så kan ni se en 40 minuters video här. Det finns också en video där Birol svarar på journalisternas frågor här.
IEA har skrivit en Excutive Summary (pdf) [1]. Läs gärna den för att få många detaljer.
Men min egen sammanfattning av det viktigaste får ni nedan.
IEA tror i deras huvudscenario att oljepriset kommer öka till ca 80 USD/fat till 2020.   De flesta vet att oljepriset är relativt lågt i jämförelse med för några år sedan. Priset för Brent-oljan är väl nu ca 50 USD/fat och 2014 var priset ca 140 USD/fat.
Oljeefterfrågan i länder som USA, Japan och i EU kommer minska fram till 2040. Tillsammans kommer efterfrågan från de tillsammans minska med 10 miljoner fat/dag till 2040.
Det låga oljepriset har gjort att investeringen i uppströmsoljeproduktion kommer minska med 20% under 2015. Det är ganska radikalt. Det är en av anledningarna att oljepriset kommer stiga igen enligt IEA.
En siffra som alltid är viktig att komma ihåg när vi jämför kostnader för energiutvinning är att det inte bara är nya bränslen och infrastrukturer som behöver investeringar. IEA bedömer att varje år måste investeringarna i uppströmsoljeproduktion vara ca 630 miljarder USD bara för att upprätta befintlig oljeutviningsnivå. Det beror på att befintliga oljefälten töms.
Inför klimatmötet Paris bedömer IEA att det finns flera positiva signaler:
– Mer än 150 länder har gett klimatlöften inför Paris mötet. De länderna står tillsammans för mer än 90% av de energirelaterade växthusgasutsläppen. Klimatlöften är att de har lovat att på något sätt minska sina utsläpp av växthusgaser.
– Den förnyelsebara kapacitetstillväxten är god. 130 GW blev installerad 2014.
– Flera länder har minskar sina subventioner till fossila bränslen under 2014 bl a Indien och Indonesien.
IEA anser dock att det krävs mer beslut under Parismötet.
En av de stora trendskiften som IEA ser framåt är att Kina inte kommer öka sin energianvändning i samma takt som deras BNP tillväxt. Det beror på att Kina har stark policy för energieffektivitet samt att deras ekonomi, enligt IEA, kommer utvecklas till en mer tjänstebaserad ekonomi.
Indien kommer dock att ta en större plats i världens energianvändning. Idag är Indien världens tredje största ekonomi och har 1/6 av världens befolkning, men står bara för ca 6% av världens energianvändning. 240 miljoner människor i Indien saknar elektricitet.
Indien kommer använda en hel del kol i sin energianvändning. 2020 kommer de vara världens största importör av kol, samt deras oljeanvändning kommer vara ca 10 miljoner fat/dag omkring 2040. Det behövs jättelika investeringar i Indien för att klara transformationen.
Kol som energikälla står inför en turbulent tid. Ca 29% av världens energimix är idag kol. Det senaste 10 åren har kol stått för ca 45% av tillväxten av energiproduktion, men framåt så bedömer IEA att kol endast kommer stå för 10% av tillväxten.
Förnyelsebar växer mycket och kommer stå för den största ökningen av elproduktion fram till 2040 av alla kraftslag. IEA bedömer att ca 60% av alla investeringar fram till 2040 kommer gå till förnyelsebara kraftkällor.
IEA bedömer att 2040 kommer 50% av kraftproduktionen i Europa vara förnyelsebar kraft. i Kina kommer det vara 30% och i USA ca 25%.
Egen kommentar 
Det är stora system som ska förändras, samt efterfrågan ökar så mycket.
Oljeprisutvecklingen är en stor gissningslek.
Jag hoppas ingen missar hur stor del av investeringarna som med god sannolikhet kommer gå till förnyelsebar kraft.
150 länder har lovat att minska växthusgasutsläppen inför Paris. Lova är en sak och efterfölja är en annan. Birol sa dock på presskonferensen att den företagsledaren som inte tror att styrmedel för minskning av växthusgaser kommer att komma i de flesta länder misstar sig.
Birol tog också upp betydelsen av energieffektivitetspolicy. Nu i november ska G20 -länderna träffas i Ankara då ska mer sådan policy diskuteras b la energieffektivitetspolicy för tunga fordon.
Referenser
[1] World Energy Outlook 2015. Executive Summary. länk
[2] Low prices should give no cause for complacency on energy security, IEA says. IEA. Pressrelease. 10 nov 2015. länk
[3] Oil price to rise only gradually to $80 by 2020: IEA. Reuters. länk
[4] Renewable energy made up half of world’s new power plants in 2014: IEA. Guardian. länk