Roland Bergers analys av den globala laddbilsmarknaden

Creative commons license

Varje kvartal kommer rapporten E-Mobility Index ut från det tyska konsultföretagetRoland Berger och institutet Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen (fka).
De försöker följa trender inom laddbilar i världen och försöker få artiklar i massmedia genom att ranka olika länder mot varandra.
Rimligheten i deras ranking system går att diskutera, så i referatet av deras rapport hoppar jag över betygen.
Däremot fångar de upp några trender som kan vara bra att känna till.

E-Mobility Index Q3 2015

skrivet av Magnus Karlström
Rapporten studerar bara de stora billänderna USA, Kina, Tyskland, Frankrike, Japan, Sydkorea och Italien.
Försäljningen
Försäljningen av laddelbilar i USA har sjunkit något och i Japan har den sjunkit rejält. I andra delar av världen ökar försäljningen. I Kina t ex har försäljningen ökat rejält [3].
Försäljningen av batterielbilar (BEV) och laddhybridbilar (PHEV) i några utvalda länder under perioden kvartal 3 2014 till kvartal 2 2015:
1. USA ca 120 000
2. Kina ca 92 000
3. Japan 24 000
4. Frankrike 22 000
5. Tyskland 17 000
6. Italien 2 000
7. Sydkorea 2 000
Summa: 279 000
Försäljningen av laddbilar i Japan sjunker eftersom de flesta japanska bilföretagen fokuserar på fullhybrider och inte laddbilar. Det finns få modeller att köpa i Japan.
I USA anser författarna att försäljningen av laddbilar huvudsakligen är i en del geografiska områden och sociodemografiska grupper. Det beror på att en del delstater har bra stödsystem, bra utbud på laddplatser och andra stöd som t ex tillgång till pendlarfil. Det finns också ett miljöintresse i del delstater samt laddbilar säljs huvudsakligen i urbana miljöer.
Författarna tar också upp att bilföretagen behöver laddbilar för att nå CO2/bränsleförbrukningsmål i olika länder. Bilföretagen kan dock inte skicka över alla de extra kostnader för att ta fram laddbilar till slutkonsumenter. Det innebär att vinstmarginalerna för laddbilar kommer vara mindre än för konventionella bilar.
Bilföretagen måste nå målen precis för lagstiftningen annars får de böta, men om de säljer för många laddbilar så minskar deras vinst.
Det innebär också att laddbilar kommer inte förekomma för mycket i reklam samt bilförsäljarna kommer inte motiveras speciellt att sälja laddbilar.
Prognos av produktion av laddbilar i olika länder 2017
Roland Berger har också gjort en prognos på total produktion av laddbilar globalt 2017 från de sju stora produktionsländerna.
1. USA   –   545 000
2. Japan  – 441 000
3. Kina    – 307 000
4. Tyskland – 292 000
5. Frankrike – 250 000
6. Sydkorea – 11 000
Summa:   1 846 000 laddbilar 2017
Det finns andra länder som t ex Sverige och UK som bygger laddbilar, men de sex länderna ovanför står nog tillsammans för en majoritet av produktionen i världen.
De olika ländernas bilföretag satsar lite olika.
De tyska satsar mycket på en stor utrullning av tekniskt förfinade laddhybrider med kort elräckvidd.
De franska satsar på mindre BEV som marknadsförs med aggressiva priser.
De flesta stora japanska tillverkarna satsar inte huvudsakligen på laddbilar utan på stor produktion av fullhybrider som t ex Prius.
I Kina är det huvudsakligen kinesiska tillverkare som står för försäljningen av laddbilar.
Mer fokus på att optimera kringsystem i laddbilarna 
RolandBerger gör också analysen att bilföretagen måste fokusera mer på att minska energiförlusterna i kringsystemen i laddbilen, som t ex klimatkontroll.
Kringsystem drar mycket energi och det innebär att mer batterier behövs om de inte kan minska energiförlusterna.
Egen kommentar
Är det rimligt att försäljningen globalt blir ca 1,8+ miljoner laddbilar 2017.
Försäljningen 2015 av laddbilar kommer väl bli ca 400 000 globalt [4].
Det innebär en ökning på ca 4 gånger. En del av produktionen 2017 säljs väl 2018, men ändå.
Roland Bergers analys av vad bilföretagen i de olika länderna fokuserar på stämmer överens med min känsla.
Roland Berger fokuserar på kopplingen hur gärna bilföretagen vill sälja laddbilar, vinstmarginaler och hur de ska uppfylla lagstiftningen kring CO2/bränsleförbrukning i olika länder. Det är en självklar del i en analys av trolig försäljning av laddbilar.
För övrigt så ska vi i OMEV nog försöka bevaka utvecklingen av kringutrustningen till laddbilar mer.
[1] E-Mobility Index Q3 2015 Roland Berger – Automotive Competence Center & Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen September 2015. länk
[2] E-MOBILITY: MARKET PENETRATION REMAINS SLUGGISH ACROSS THE GLOBE. Roland Berger. Pressrelease. länk
[3] New energy vehicles enjoyed a high-speed growth. CAAM. 13 aug 2015. länk
[4] World Top 20 June 2015 (Special Edition). EV Sales Spot. länk