ZEV marknaden i Kalifornien samt utveckling av policy

Creative commons license

I Kalifornien finns ca 120 000 laddfordon [1] och januari 2015 stod Kalifornien för 40% av alla sålda laddfordon i USA [1]. Huvudandelen av försäljningen sker i Los Angeles, San Diego och San Francisco. USA står för omkring 40% av världsmarknaden för laddfordon [1,2].
Kalifornien är viktigt och kommer förbli viktigt för utvecklingen av laddfordon och bränslecellsfordon. En stor anledning är att Kalifornien har lagstiftning och policy som mycket stödjer utvecklingen av ZEV  (Zero emission vehicles) marknaden.
Den 4 maj samlade guvernör Brown ihop aktörer för att diskutera utvecklingen och framtiden för ZEV i Kalifornien. Agendan för dagen finns här.
Bakgrunden är Browns 2013 ZEV Action Plan (pdf), som är en stort paket av åtgärder för att driva på utvecklingen av ZEV där övergripande målet är att 1,5 miljoner ZEV fordon i Kalifornien 2025. ZEV är laddfordon samt bränslecellsfordon i åtgärdsplanen [1].
Nu finns en uppdaterade version, som heter 2015 ZEV action plan, som finns som draft [1]. Den planen och annat diskuterade under den 4 maj. Några intressanta ämnen som sas finns nedan.
Fokus på nya områden i den uppdaterade ZEV planen [1]
Prioriteringen i den nya ZEV planen för policyåtgärder är:
– Se till att ZEV är till tillgängliga för alla i Kalifornien. Bakgrunden är att det finns en kritik är att endast de välbeställda har fått tillgång till stöd för ZEV:s. 2014 skrev guvenör Brown på lagen Charge Ahead California Initiative som bl a ska se till att det finns speciella stödsystem för låginkomstområden. De ska fortsätta att hitta på olika lösningar för låginkomsttagare enligt ZEV action plan 2015.
– Se till att ZEV teknologi också används för medeltunga och tunga fordon. Ett exempel är att de planerar att ha ett försäljningsmål för bussar med ZEV teknologi i Kalifornien.
– De ska arbeta aktivt för att ZEV marknaden växer även utanför Kalifornien.
Hela utkastet finns här [1]. Den innehåller många olika åtgårdsförslag.
Resultat av enkät till de som fått subventioner till ZEV:s i Kalifornien
Center for sustainable energy (CSE) följer vilka kunderna är till ZEV:s i Kalifornien.
De gör t ex en enkät till alla som får subventioner till inköp av ZEV:s i Kalifornien.
Enkäten innehåller t ex frågor om motiv för inköp samt beslutsprocessen för inköp.
Ca 16000 personer har svarat på enkäten och svaren är löpande sammanställda på en hemsida som heter EV Consumer Survey Dashboard.
Resultat än så länge är [2]:
– 64% är äldre än 45 år.
– 82% har en bachelor eller högre akademisk titel.
– 82% lever i villa
– 9% lever i lägenhet/condos
– 85% äger sitt eget hem.
– 75% har i hushållet en inkomst på mer än 100 000 USD/år (ca 800 000 SEK/år).
CSE varnar för att medelvärdena gömmer delvis stor variation inom demografi samt motiv till inöp.
Studier visar att kännedomen om ZEV och stödsystem är låg
UC Davis har gjort två studier om konsumenters kännedom, värderingar och beslut kring ZEV:s [3].
De har frågat både i Kalifornien och i andra delstater.
Deras resultat tyder på att kännedom om ZEV inte är så hög. Det är också så att även om de känner till ZEV:s så kan de inte detaljer kring stödsystem.
T ex visste bara 17% i Kalifornien att det fanns stödsystem från delstaten Kalifornien för inköp av ZEV:s.
De var också så att den största gruppen var de som svarade ”jag vet inte” på påstående som:
– Det finns tillräckligt med offentlig laddinfrastruktur.
– Det tar för lång tid att ladda laddfordon.
– Laddfordon har för kort elräckvidd.
Deras slutsats från studien är att kännedom är det första steget i processen att köpa en ZEV.
Det viktigt att skilja på kännedom om att ZEV finns och kännedom om stödsystem.
De kommer fortsätta att att studera kännedom om både ZEV samt stödsystem.
Egen kommentar
Intressant att Kalifornien väljer att fokusera mer på medeltunga och tunga fordon med ZEV teknologi.
Den politiska frågan om att enbart de välbeställda får stöd för inköp av ZEV kommer säkert till fler länder och städer när försäljningen ökar. Flera kommer säkert titta på hur Kalifornien politiskt hanterar den frågan.
UC Davis studien om kännedom var spännande. Endast 17% kände till att det fanns ekonomiskt stöd för inköp av ZEV:s i Kalifornien. Det är lågt.
Jag har inte sett någon studie om kännedom och kunskap om laddfordon och bränslecellsfordon i Sverige. Det finns säkert, men det skulle vara intressant att veta resultatet och hur det möjligtvis ändras över tiden.
[1] 2015 ZEV ACTION PLAN. An updated Roadmap toward 1.5 Million Zero-Emission Vehicles on California Roadways by 2025 Governor’s Interagency Working Group on Zero-Emission Vehicles. April 2015. länk (pdf)
[2] [3] The State of the ZEV Market Governor’s Office Summit on Zero Emission Vehicles. Colin Santulli, Senior Manager, CSE Transportation. 4 maj 2015. länk (pdf)
[3] Two Studies of Consumer Awareness, Knowledge, Valuation, Experience & Consideration of ZEVs. Governors ZEV Summit. May 4, 2015. länk (pdf)