Arkiv / Fordon

Lämpliga politiska åtaganden för elektrifierade tunga fordon i stadstrafik

Creative commons license

Idag får ni tips om en rapport som bl a tar fram lämpliga politiska åtaganden i Sverige för elektrifierade tunga fordon i stadstrafik.
Innan ni börjar läsa så vill jag att ni att ska med er två saker.
Sverige har åtminstone två politiska mål inom tunga fordon. Det är både att ha en fossiloberoende fordonsflotta och ha en världsledande industri inom tunga fordon. De flesta länder har inte det.
Det andra är debatten om vad statens roll är för att stödja utvecklingen av innovationer. En uppfattning är att staten ska stödja grundforskning, men hålla sig borta från praktiska tillämpningen av forskningens resultat. Politiken kan inte välja vinnare och aktiv industripolitik är ineffektiv [1]. Men frågan är om det är en klok strategi?
En som förespråkar en aktiv statlig innovations- och industripolitik är ekonomen Mariana Mazzucato. Hon har i boken The Entreprenurial State samlat ihop data för att argumentera för sin ståndpunkt och hon är inte ensam om den. Det finns en hel del litteratur inom området.
Ni kan lyssna på hennes argument och exempel i en TED-talk här (15 min). En slutsats är att det inte blir mycket kvar i en Iphone utan teknik som huvudsakligen kommer från statliga investeringar.
Hennes bok har blivit recenserade i den utmärkta ekonombloggen Ekonomistas [1], men också av Financial Times krönikör Martin Wolf [2].
Men nu över till rapporten.

Lämpliga politiska åtagande för elektrifierade tunga fordon i stadstrafik

skrivet av Magnus Karlström
Den huvudsakliga slutsatsen är att det inom de närmsta åren krävs marknadsstödjande åtgärder för elektrifierade tunga fordon i stadstrafik i Sverige [3,4]. 
Arbetet att studera elektrifierade tunga fordon är del av ett arbete där olika forskare även har undersökt lämpliga åtgärder för teknikområdena havsbaserad vindkraft, marin energi, solceller och bioraffinaderier.
Rapporten innehåller mycket så det bästa är att ni läser den själv.
1. Teknologiska innovationssystem inom energiområdet. länk (rapporten laddas hem direkt i er dator, så den kommer inte upp i er browser). Elektrifierade tunga fordon behandlas i kapitel 6
För en som vill läsa sammanfattningen (2 sidor) för elektrifierade tunga fordon i stadstrafik, så finns den att läsa nedan.
2. Sammanfattning: Elektrifiering av tunga fordon i stadstrafik Thomas Magnusson & Christian Berggren, Linköpings Universitet i samarbete med Magnus Henke, Energimyndigheten. länk (finns även på engelska (english version) link)
Åtgärder som föreslås i rapporten för elektrifierad tunga fordon i stadstrafik
”Sammanfattningsvis föreslås följande initiativ (föreslagen tidsperiod i parentes).
* Nationella riktlinjer för upphandlingskrav som stöder successiv elektrifiering av busstrafiken (2015-2030)
* Supermiljöfordonspremier till tunga fordon (2015-2025)
* Nationellt stöd för investeringar i laddinfrastruktur för tung stadstrafik (2015-2025)
* Stöd till formering och utveckling av lärandenätverk kring elektrifierad tung stadstrafik (2015-2025)
* Stegvis införande av miljözoner som ökar tillgängligheten för tyst och utsläppssnål person- och godstrafik i städerna (2015-2030)
* Nationellt stöd till storskaliga demonstrationer och fältprov, utöver pågående försök med enskilda busslinjer (2015-2025)
* Demonstrationsprogram och upphandlingsstöd för elektrifierade lastbilar (2015-2020)”
Bakgrund och metod för rapporten
Rapporten syftar till att  ”illustrera hur ett praktiskt inriktat ramverk, teknologiska innovationssystem (TIS), kan användas av analytiker och beslutsfattare vid departement och myndigheter för att analysera strategiskt viktiga teknikområden samt identifiera systemsvagheter som motiverar särskilda politiska åtaganden.”
Bakgrunden är b la att Energimyndigheten i sitt regleringsbrev har krav att de ”ska genomföra analyser på energiområdet enligt metoder för s.k. teknologiska innovationssystem (inklusive tjänster)” [5].
Rapporten ska ge underlag för att åstadkomma ökad innovation, teknikspridning och industrialisering för de studerade teknikområdena.
Teknikområdet elektrifierade tunga fordon är b la valt eftersom Sverige har möjlighet att ta en ledande roll i utvecklingen globalt. Elektrifierade tunga fordon är definierat som hybrid, laddhybrid och helelektriska bussar och lastbilar.
Slutsatserna är baserade på en strukturell analys och en funktionell analys. Den strukturella analysen beskriver marknad, policy och konkurrens. Den funktionella analysen är en beskrivning av hur bra innovationssystemet fungerar. De två analyserna tillsammans pekar på systemsvagheter som behöver politiska insatser.
Författarna har intervjuat en stor grupp i Sverige om utvecklingen av elektrifierade tunga fordon.
Elektrifierade stadsbussar är den applikation som är här nu och som utvecklas snabbt, medan elektrifierade distributionslastbilar är efter i marknadsutvecklingen.
En intressant kommentar från möjliga laddinfrastrukturägare är att det antagligen är lättare att tjäna pengar på laddinfrastruktur för bussar än för personbilar.
En speciell problematik som lyfts fram av författarna är att i Sverige har aktörer både nationellt och lokalt premierat biobränslen framför energieffektivitet. ”Historiskt har detta varit ett bra sätt att förbättra luftkvaliteten i städerna och minska utsläppen av växthusgaser. Men nu riskerar dessa investeringar att leda till inlåsningar som hindrar marknadsinträdet för elektrifierade tunga fordon. Detta förvärras av kollektivtrafikens långa upphandlingsperioder som låser tekniken för avsevärd tid. ”
En sammanfattning av rapporten har gjorts av Bussmagasinet [6].
Ha en fin helg!
Referenser
[1] Vad bör staten göra? Ekonomistas. 7 nov 2014. länk
[2] A much-maligned engine of innovation. A brilliant exploration of new ideas in business argues that government is behind the boldest risks and biggest breakthroughs. Financial Times. 4 aug 2013. länk
[3] Teknologiska innovationssystem inom energiområdet.  Går att ladda hem direkt här (ca 10 MB, pdf)
[4]  Sammanfattning: Elektrifiering av tunga fordon i stadstrafik Thomas Magnusson & Christian Berggren, Linköpings Universitet i samarbete med Magnus Henke, Energimyndigheten. länk
[5] Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens energimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi. länk
[6] Ny rapport: Politiska insatser nödvändiga för ett genombrott för elbussar. Bussmagasinet. 12 feb 2015. länk