Arkiv / Samhälle

Bevakning av EcoMobiel – Stor elbilskonferens i NL

Creative commons license

Idag får ni en bevakning av den stora elbilsmässan EcoMobiel i Rotterdam. Gordon Strömfelt har varit där.
En nyhet som kom ungefär samtidigt som Gordon var där är att 167 Tesla Model S kommer användas som taxi på Schiphol [1]. En film som visar satsningen finnshär (4 min, youtube, engelsk text).
Tack Gordon för din bevakning.
[1] Amsterdam Airport Schiphol: Record number of electrically powered taxis at Schiphol. Schiphol Pressrelease 16 oct 2014. länk

Nordiskt möte under EcoMobiel i Rotterdam

skrivet av Gordon Strömfelt (oberoende elbilskonsult på eMotion Technologies Sweden AB)
Den årligt återkommande elbilsmässan EcoMobiel genomfördes i Rotterdam 7-8 oktober. I samband med mässan anordnade den Nederlänska handelskammaren ett nordiskt möte där representanter från både Danmark och Sverige deltog för utbyta erfarenheter inom e-mobility.
EcoMobiel-mässan
Luftproblemen fick mycket utrymme i inledningstalet av EcoMobiel där bland annat en representant från en lungcancerorganisation höll ett detaljerat föredrag om hur partiklar från fordonstrafiken tas upp i lungorna och orsakar årliga dödstal i lungcancer.
Mässan samlade ca 130 utställare, främst nederländska företag och generalagenter för laddstationer och elfordonstillverkare. Det fanns även nationella konverteringsfirmor av nischfordon och tillverkare och återsäljare av lättare 3-4 hjuliga elfordon samt elmotorcyklar och elcyklar. Under EcoMobiel genomfördes ett 30-tal olika seminarier på nederländska varav flera workshops rörande laddinfrastruktur.
Nordiskt möte
Det nordiska mötet gick i stora drag ut på att utbyta erfarenheter från Nederländska projekt inom e-mobility samt diskutera skillnader mellan länderna. Flera möten genomfördes under dagen där den nordiska delegationen fick möjlighet att träffa myndigheter, organisationer och projekt.
Drivkrafter
Nederländerna är ett litet land med flera stora städer och korta avstånd mellan dessa. EU har satt upp direktiv för luftkvalitet och mycket tyder på att flera större städer i Nedeländerna inte kommer klara uppsatta gränsvärden för partiklar och kväveoxid. Städer som överskrider dessa gränsvärden riskerar dryga böter och det innebär sannolikt även byggstopp för ytterligare förtätning.
Jämförelse av EV-policies
Holländska regeringen har satt upp som mål att det ska finnas 200.000 elbilar i landet 2020 och att dessa ska öka till en miljon elfordon till 2025. Holland är det land i Europa som näst efter Norge lyckats få ut flest elbilar i trafik med lite drygt 40000 laddbara fordon i slutet på september i år. Lejonparten av elbilarna är laddhybrider varav det finns knappt 35000 st. Antalet rena elbilar är ca 5500 st.
Danmark har Europas högsta registreringsavgifter på bilköp med ett påslag på 105% på bilens pris upp till 79.000 DKr samt 180% på belopp däröver. 2012 infördes ett treårigt undantag från registreingsavgiften för rena elbilar vilket resulterat i 2000 sålda elbilar sedan dess. Det pågår en nu en livlig debatt i Danmark eftersom försäljningen av elfordon förväntas upphöra helt när registreringsavgiften kommer tas ut på elbilar efter årsskiftet.
Sveriges supermiljöbilspremie på 40.000 kr för både laddhybrider och rena elbilar infördes att gälla under tre år med start 2012. Endast personbilar omfattas av premien men flera eldrivna transportbilar har sålts genom Elbilsupphandlingen som finansieras av Vattenfall och Energimyndigheten. I september fanns 6585 elfordon, varav 3978 laddhybrider, 1 869 rena elbilar och 738 eldrivna lätta lastbilar. Samtliga avsatta medel för supermiljöbilspremien är nu slut vilket skapar stor osäkerhet kring elbilsförsäljningen under årets sista månader.
Holland Mobility House
Holland e-Mobility House är en ambulerande EV-paviljong i syfte att marknadsföra Holland som idealisk testområde och arena för affärsutveckling inom e-mobility. Argumenten är landets korta avstånd, tillförlitliga elnät, hållbara konsumenter och hög utbildningsnivå. Det nya budskapet är att Holland nu är redo att lämna pilotstadiet för att övergå till fullskalig marknadsintroduktion av elfordon. [1]
Workshop: e-Mobility in the Netherlands
Den nordiska workshopen inleddes med en presentation av The Policy Context – ett arbetssätt som tillämpas av Nederländska myndigheter för att ta ett helhetsgrepp på utmaningen att sänka luftföroreningar och minska buller från vägtrafiken. Arbetet fördelas mellan nio ”Top Teams” där lika många myndigheter samarbetar för att stötta varandra för att nå hållbarhetsmål inom respektive ansvarsområden. Den efterföljande diskussionen tog upp frågan när försäljning av konventionellt drivna bilar ska upphöra helt för att inte behöva skrotas ut innan den tekniska livslängden uppnåtts.
Därefter presenterades Rotterdam Test Electric Vehicles projektet som genomfört användarstudier av 75 elbilar, 100 elbilsförare och 129 laddstationer. Under ett år registrerades 270 miljoner mätningar under totalt 711.494 körda elektriska kilometer. Projektet har under testperioden resulterat i 67% lägre  CO2-utsläpp, 100% lägre NOx-utsläpp samt minskat partikelutsläppen med 10% jämfört med om transporterna gjorts med konventionella bilar. [2]
Efter presentationen ställdes en befogad fråga om beräkningarna gällande utsläppsminskningen gjorts well-2-wheel och om hänsyn tagits till aktuell elmix i Nederländerna. Det gavs inget rakt svar på workshopen men den efterföjlande diskussionen lyfte frågan om ev skillnader i elmix kan vara en orsak till att elbilsutvecklingen gått åt olika håll i vissa länder eftersom elbilar i länder med CO2-baserad el inte uppleves som miljövänliga.
Möte med City of Rotterdam
Rotterdam är en tät stad med mycket trafik och transporter är viktigt för att staden ska fungera. Dålig luftkvalitet orsakad främst av partiklar från industri och sjöfart men det är enklare att påverka vägtransporter.
Rotterdam startade sitt Electro Mobility Program redan 2008 med en studie kring behovet av laddinfrastruktur för elfordon. Laddinfrastruktur byggs nu succesivt ut ”on-demand” då den som köper en elbil kan ansöka om uppförande av laddstolpe vid gatuparkering i sitt bostadsområde. Elbilsägaren får då skriva under på att han kommer ladda sin elbil (oftast en laddhybrid) på den uppförda laddplatsen. Det gäller samma parkeringstaxa på laddplatsen som övriga parkeringsplatser i området. Förbrukad el betalas med stadens OV-chipkaart som också används till att betala för kollektivtrafikresor samt vid hyra av hyrcyklar och bilpooler. Utöver ”charger-on-demand” har ett antal laddstolpar uppförts i publika parkeringsgarage men dessa används inte så detta kommer upphöra.
Rotterdam har flera initiativ för att öka elbilsförsäljningen:

  • Electric Vehicle Center Rotterdam är ett showroom för oberoende visning av samtliga elbilsmodeller dit privatpersoner kan gå för provkörning och få vägledning vid elbilsköp
  • EV-mäklare anlitas för att besöka företag och utreda det faktiska transportbehovet och räkna på ekonomiska fördelar att byta ut hela eller delar av bilparken till elfordon
  • Skrotpremie utöver den statliga premien på €5000 som utgår vid vid köp av elbil i Holland. Vid utskrotning av personbil som är tillverkad senast 2002 erhålls €1500 och för en lika gammal transportbil betalas en skrotpremie på €6000 i samband med elbilsköp. Då den endast gäller för bilar tillverkade 2002 eller tidigare så är det nog inte så troligt att de bilägarna har råd att ta steget upp och byta ut sin minst 12 år gamla bil mot en elbil.

Project A15
Ursprungsidén till projektet var att göra motorvägen A15 till världens första ”hållbara motorväg”. Motorvägen går mellan Rottedams hamn och staden Bemmel i landets östra del, en västräcka på ca 130 km. Intiativtagarna till projektet är två Nederländska miljöorganisationer; Milieudefensie och Natuur & Milieu och målet var att det i slutet på 2015 ska finnas 40.000 människor som äger eller delar en elbil som drivs av sol eller vindkraft producerad utefter motorvägen. [3]
När projektet startade var förhoppningen att elbilsanvändarna även skulle producera el till projektet genom att boende och företag i nära anslutning till motorvägen skulle sätta solpaneler på sina hus eller starta vindkraftskollektiv. En av grundtankarna var att vända den allmänt negativa attityden till framförallt vindkraftverk genom att elbilförare skulle se dessa vid sidan av vägen och göra kopplingen till att den egna elbilen körs på den miljövänliga elen. Tyvärr visade det sig att tillståndsprocessen för vindkraftverk är allt för lång för att rymmas inom projekttiden så inriktningen är nu istället att skapa en gemenskap av elbilsanvändare genom flera mindre pilotprojekt:

  • Testrijders Team Trial. Trettiofem entreprenörer, företag och privatpersoner längs A15 korridoren erbjuds att leasa en Nissan Leaf för 350 €/mån (ex moms) under två år. Motprestationen är att de ska dela sin Leaf med så många som möjligt och målsättningen är att 10 personer/månad att provköra varje elbil. Var och en av dem kommer att skapa sin egen gemenskap av användare med vilka de kan interagera genom en interaktiv webbplats. I september hade 1000 personer provkört Leaf på detta vis sedan starten i maj 2014.
  • Open House Day for Electric Cars. I samband med National Plug-In day den 20 september arrangerades öppet hus där elbilsägare visade upp sina elbilar och erbjuda provkörning för grannar och bekanta. Det annonserades i lokal press och skapades en websida där man kunde föranmäla sig till närmsta öppethus. 2500 personer föranmälde sig och besökte en elbilsägande granne.
  • Byt Leasingbil till Elbil. Ett pilotprojekt som gör det möjligt att avbryta leasingkontrakt i förtid mot att man istället köper eller leasar en elbil, detta utan tillkommande kostnader eller avgifter för avtalsbrottet.
  • Utlåning av elbilar till Körskolor för att ge bilskole-elever möjlighet att provköra elbil under en körlektion. Tyvärr var körskolelärarna inte var intresserade vilket troligen berodde på att de kände sig osäkra på tekniken upplevde den begränsade räckvidden som ett problem.
  • Förmånlig Elbilsleasing erbjuds för SME och journalister. Leasingperioden löper på 4 år med en begränsad körsträcka på 10000km/år till en kostnad av 407€/mån. Målet är att leasingkontrakt för 125 rena elbilar ska vara påskrivna innan året är slut.

Egna reflektioner
EcoMobiel-mässan höll hög klass med mycket intressanta utställare och seminarier och min uppfattning är att den hade kunnat attrahera fler internationella besökare och företag om den hade marknadsförts och genomförts på engelska. I samband med mässan hölls flera andra nationella workshops inom e-mobility i Rotterdam under totalt tre dagar, bland annat Clean Fleets Workshop: The Procurement of electric vehicles den 7-8 oktober. [4] Den 9 oktober genomfördes även en POLIS-AVERE Workshop on Electromobility med flera internationella gäster och talare. [5]
Holland blev tidigt medvetna om den dåliga luftkvaliteten i sina större städer vilket gjorde att de var tidigt ute och undersökte möjligheterna att växla över till elfordon och har därför kommit långt i utveckling av incitament, affärsmodeller och laddinfrastruktur. Elbilarna tillverkas nu av de flesta större OEM och det skiljer väldigt lite i prestanda mellan de olika marknader de säljs på – det som däremot skiljer är hur mycker biltillverkare och generalagenter satsar på försäljning av elbilar i olika länder. Sverige är i förhållande till Norge och Holland långt efter i mognadsgrad vilket tyvärr gör att nya elbilar introduceras senare och i mindre volymer här. Kanske även till ett högre pris?
Personligen tror jag mycket på A15-projektets satsning att göra elbilsförare till ambassadörer som delar med sig av sina erfarenheter till grannar och bekanta. Leasingavtalen där 35 företagare och privatpersoner tagit på sig att låna ut sina elbilar samt det nya leasingprogrammet med mål att leasa ut 125 rena elbilar till SME och journalister kommer ge ringar på vattnet. Programmet liknar mycket den ambassadörleasing som Nissan gick ut med i Sverige i somras där 190 mer eller mindre handplockade personer erbjöds en förmånlig 1-årsleasing på Nissan Leaf Acenta.
Det vore intressant att utvärdera leasingprogrammen i Holland och Sverige för att se vilka effekter de får på försäljningsstatistiken av rena elbilar och om man kan se några skillnader mellan länderna. Även om Holland har högre densitet med 17 miljoner invånare på en yta motsvarande Skåne och Småland bör inte det dagliga pendlingsbehovet skilja mellan elbilisterna. Största skillnaden är att större städer i Holland har en utbyggd laddinfrastruktur för laddning av elfordon på gatuparkering vilket krävs för att människor som bor i lägenhet ska kunna äga elbil. Holland har dessutom en fantastiskt bra och fungerande kollektivtrafik som utkonkurrerar all typ av bilpendling.
Länkar:
[1] Presentation av e-Mobility in the Netherlands. länk (pdf)
[2] Presentation av Rotterdam Test Electric Vehicle project: länk (pdf)
[3] Video om A15-projektet: länk
[4] Presentationsmaterial från Clean Fleets Workshop: The Procurement of electric vehicles: länk
[5] Presentationsmaterial från POLIS-AVERE Workshop on Electromobility: länk