Energirelaterad Fordonsforskning

Creative commons license

8-9 oktober var Energimyndighetens konferens Energirelaterad fordonsforskning 2014.
Många projekt inom området energirelaterad fordonsforskning var där och presenterade. Ämnena var b la energilager, förbränningsmotorer, elmaskiner, elhybridteknik, elvägar, aerodynamik och bränsleceller.
Det finns nästan 100 presentationer att ladda hem. Energimyndigheten lägger under veckan ut fler presentationer för publik visning. Saknar du någon så finns den troligen snart på webben. 
Presentationerna är uppdelade i de från den 8 okt och de från den 9 okt. Om ni vill få en överblick så ladda hem programmet här (1,3 MB, pdf).
Det är mycket kunskap, projekt och kunskap om vem som gör vad i Sverige.
Har sammanfattat plenumpresentationerna.

Presentationer från plenum från energirelaterad fordonsforskning 2014

9 okt
Utredningen Fossilfri fordonsflotta
Martin Palm, Näringsdepartementet
Martin berättade om utredningen, remissutfallet samt det fortsatta arbetet. Han var tydlig med att han ej haft möjlighet att dubbelkolla hans budskap med den nya energiministern.
Det har kommit in många remissvar på utredningen. De flesta gav beröm för analysens ambitionsnivån. Den vanligaste kritiken var att konsekvensanalyserna inte var tillräckliga. Det var många synpunkter på detaljutformningen av förslagen.
Martins analys var att för det fortsatta arbetet är det viktigt att komma ihåg att förslagen i utredningen är av mycket olika karaktär.
En del är budgetfrågor och några är ej en budgetfråga. Några kräver riksdagsbeslut och några kräver inte riksdagsbeslut. Några är färdiga och några måste utredas vidare. Det kommer påverka tidsplanen för om och när de införs.
Martins presentation som powerpoint finns här.
Energisystemets knäckfrågor
Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten
Erik berättade om de stora trender inom energisystemet där fordonsdelen är en del.
Han visade att Energimyndigheten satsar ungefär lika mycket på FoU om elektromobilitet som förbränningsmotorforskning.
Hur bra kan förbränningsmotorn bli?
Bengt Johansson, Lunds Tekniska Högskola
En av de roligaste och mest intressanta presentationerna var professor Bengt Johanssons.
Han argumenterade för behovet av forskning till förbränningsmotorn. Den kan bli effektivare och renare, samt kommer dominera i transportsektorn ett bra tag till.
Han började med siffran 100,0%.
Det är hur många av världens alla vägfordon som har en förbränningsmotor.
Slutcitat var “It all starts at 40 and ends at 60”
( %engine efficiency that is, not life)”.
Länk till Bengts presentation.
ElectriCity,
Johan Larsson, AB Volvo
Johan presenterade ett projekt om elektrifierade bussar och samhällsplanering i Göteborg. länk (pdf).
ElectriCity har jag presenterat många gånger innan, så jag är lite kortfattad.
8 okt
Vad händer i elfordonsvärlden?
Magnus Karlström, Chalmers
Det var mitt försök. Jag försökte hävda att laddelbussar, Tesla och 500 000 kumulativt sålda laddelbilar var det mest intressanta som hänt 2013/2014. Men förra gången jag gissade på fordonskonferensen 2013 hade jag ganska fel. Det började jag med att visa. Länk (ppt)
The future of electromobility?
Börje Gradin, Director Hybrid Technologies, CEVT
Börje berättade om vad som driver electromobility. Han fokuserade på den CO2 lagstiftning som är på gång i olika delar av världen. Han ansåg att kostnad är det största hindret för electromobility. Det som måste fungera är kalkylen för den första ägaren. Han gav förslag på önskvärd teknikutveckling kopplat till kostnad.
Länk (ppt)
Förkommersiell innovationsupphandling inom området elvägar
Anders Berntsson, Trafikverket
Anders gick igenom argumenten för elvägar samt den nuvarande processen för den förkommerisell innovationsupphandling av demonstratorer
av elvägar som pågår.
länk (ppt)
P-rättigheter i samband med fordonsforskningsprojekt
Göran Bergqvist, Zacco Sweden AB
Göran gick igenom tips. Hans huvudbudskap var:
– Se upp för risken för överföring av konfidentiell information.
– Gör patentnyhetsundersökning. Det innehåller b la information om trender, men ser också tidigt i ett projekt om det kommer vara möjligt att ta patent.
– Skriv ordentliga projektavtal om vem som äger resultaten.
Länk (ppt)
Volvo Energieffektivt Fordon
Per Larsson, Volvo Group Trucks Technology
Per gick igenom projektet (Volvo Energieffektivt fordon) Volvo Energy efficient Vehicle, VEV, som är ett bilateralt projekt mellan USA och Sverige med Department of Energy och Energimyndigheten som delfinansiärer.
Projektets mål är b la 50% ökning av transporteffektiviteten för bil med trailer. De mäter mäter transporteffektivitet som förbrukad volym bränsle för aktuell lastvikt och transporterad sträcka, d v s liter/tonkilometer Länk (pdf).
LIGHTer – Strategiskt innovationsprogram
– en ny möjlighet till finansiering
Cecilia Ramberg, Swerea IVF
Cecilia gick igenom LIGHTer som är en branschöverskridande lättviktsarena.
Hon tipsade bl a om ett event som de gör tillsammans med Fordonskomponentgruppen (FKG).
* 11 februari 2015 heldagsseminarium om viktreduktion i både lätta och tunga fordon i anslutning till WRC-Rally Sweden i
Karlstad.  12 februari 2015 studiebesök hos VW Motorsport på  serviceplatsen i Hagfors. Dessförinnan ges möjlighet att se  tävlingsbilarna på den officiella teststräckan shake down.
Officiell inbjudan kommer senare. Anmälan sker på FKG:s hemsida.
Länk till Cecilias presentation om LIGHTer.(pdf)
Tankar om vad som finns i tanken 2020
Jonas Lindmark, Energimyndigheten
Jonas funderade kring framtiden för biodrivmedel.
Han diskuterade b la om vilka råvaror som egentligen finns för att göra HVO (Hydrogenated vegetable oils), samt utsikterna för att göra mer HVO.
Han funderade också hur bra det är att Sverige går före. Det är inte säkert att ökad användning av biodrivmedel leder till teknikutveckling eller produktion i Sverige. Det kan vara svårt för andra länder att följa vårt exempel om vi använder de billiga och lättillgängliga råvarorna först och de inte räcker till andra länder.
(Det här är inte mitt område så prata direkt med Jonas om ni vill ha en riktig beskrivning).
Länk (ppt) till presentation.
Gasboomen – hur påverkar det
drivmedeltillgången, -valet och -floran?
Kjell Aleklett, Uppsala universitet
Den underhållande Aleklett sågade skiffergasboomen i USA och den möjliga i Polen ordentligt.
Hans presentation finns här (pdf). Den innehåller 56 bilder på data och bilder.
Göteborgs arbete med ett hållbart transportsystem
Erik Bäck, Miljöförvaltningen Göteborgs stad
Erik berättade om Göteborgs arbete med miljö och ett hållbart transportsystem.
Det är en stor flora av åtgärder som Göteborg inför. Elbilar är en del av åtgärd 191 – öka andel miljöbilar.
Det säger något och är en viktig påminnelse om hur många städer tänker. Elbilar är endast åtgärd av väldigt många saker som är på gång.
länk (ppt)