Åtta delstaters plan för nollemissionsbilar

Creative commons license

Åtta delstater i USA är överens om en ZEV (Zero Emission Vehicle) plan för gemensamma aktiviteter. Målet är 3,3 miljoner nollemissionsbilar på vägarna till 2025. ZEV är BEV (batterielektriska bilar) och FCV (bränslecellsbilar).
De åtta delstaterna är Kalifornia, Connecticut, Maryland, Massachusetts, New York, Oregon, Rhode Island och Vermont.

ZEV mandatet i Kalifornien är orsaken
ZEV mandatet är en delstatslagstiftning i Kalifornien som tvingar bilföretagen att sälja nollemissionsbilar. Om ni vi läsa den historiska bakgrunden till ZEV mandatet finns denhär och ni vill läsa om den befintliga lagstiftningen som togs 2012 så läs här.

Flera delstater i USA kan följa samma ZEV lagstiftning som Kalifornien beslutar om. Det har ett antal delstater gjort.

Åtta delstater skrev under ett Memorandum of Understanding (MoU) den 23 okt 2013. Syftet med den här MoU är att samarbeta så att målet med ZEV mandatet uppnås [3]. Vi har skrivit om den här MoU här. Planen som beskrivs idag är hur det ska ske.

Aktionsplanen innehåller elva nyckelaktiviteter samt femton frågor som bör beforskas mer

De elva nyckelaktiviteter är uppdelade i tre huvudområden. Under varje nyckelaktioner finns ett antal aktiviteter beskrivna i planen. Jag har valt att skriva ut några av de mest intressanta, men läs planen [2] för att se alla.

Huvudområde 1 – Policy för att stödja marknaden av nollemissionbilar

1A Främja tillgången av nollemissionbilar och stöd effektiv marknadsföring.
–  Arbeta med bilföretagen och bilförsäljarna för att se till alla modeller av laddelbilar finns i alla delstater samt marknadsförs på ett aggresivt sätt.
– Skapa hemsidor med uppdaterad information om tillgängliga modeller.
– Tillsammans med bilföretagen och försäljarna utveckla kreativa finansieringsmöjligheter av ZEV.

2A Främja att företag köper flottor av ZEV

3A Främja utbyggnad av infrastruktur för ZEV
– Se till att vätgasinfrastrukturplanering görs i alla åtta delstater som redan gjorts i Kalifornien.

4A Öka antal ZEV i offentliga organisationer
– Inför ett mål att minst 25% av offentliga flottor ska vara ZEV:s 2025.

Huvudområde 2 –  Utveckla konsekventa standards samt mät utvecklingen 

4B – Ta bort barriärer för att installera laddplatser

5B  – Se till att märkning och skyltning av infrastruktur samordnas

7B – Mät och rapportera utvecklingen mot att nå målet 3,3 miljoner ZEV

Huvudområde 3 Förbättra erfarenheten

8C Främja arbetsplatsladdning

9C Bestå med subventioner för inköp av ZEV
– Undersök hur bra olika subventioner fungerar i olika städer och delstater
– försök ordna så att subventionen fås direkt vid inköp av fordon
– Stöd utvecklingen av en andrahandsmarknad för ZEV

10C Ta bort barriärer för att sälja el och vätgas som bränsle

11C Främja tillgång och kompatibilitet av laddinfrastruktur

Viktiga utredningsfrågor som identifierats i planen

I planen har de räknat upp några utredningsfrågor som bör belysas mer.

– Konsumenternas laddningsbeteende för att utvärdera behovet av infrastruktur för icke-bostadshus laddning när det gäller läge och laddningsnivå.

– Kartläggning och analyser för utformningen och genomförandet av en effektiv korridor laddinfrastruktur mellan delstater.

– Utvärdering av nätverkslösningar för optimal laddelbilsladdning.

– Planering och genomförande av förstudie om vätgasinfrastruktur i MOU-stater utanför Kalifornien.

– Utvärdering av effektiviteten av olika lokala , statliga och nationella inköpsincitament.

– Bedömning av kreativa finansieringsformer.

– Konsument -och marknadsundersökningar för att bättre förstå hur ZEVs används.

– Uppsökande verksamhet för att informera företag för att öka förståelsen för deras behov och intressen och utveckla ett business case för privata fordonsparker med ZEV:s.

– Utvärdering av bästa praxis och innovativa metoder för bra marknadsföring av ZEV:s.

– Utvärdering av effekten det kommer finnas mer modeller av ZEV:s.

– Utvärdering av ”smarta” laddning alternativ för att spara konsumenten pengar och minimera näteffekter .

– Främja och stödja forskning om nya frågor , såsom fordon-till -nät alternativ och utveckling av avancerad teknik och metoder för säker och effektiv återvinning av batterier från laddelbilar.

– Utvärdering av den logistiska och ekonomiska konsekvenser för städer som ger förmånliga och reducerad parkeringsavgifter för ZEV:s.

– Bedömning av policy och incitament för att öka ZEV:s användning som hyrbil samt samåkningsflottor , speciellt för användning på högprofilerade platser som flygplatser, genom ekonomiska bidrag eller statliga kontrakt.

– Teknik utvärdering av prestanda, hållbarhet , och kostnader för batteri -och bränslecellsteknik, inbegripet drift när det är kallt.

– Utveckling av effektiva offentliga uppsökande insatser.

– Utveckling av en guide för kostnader och överväganden för att installera laddboxar för företag och regeringar, inklusive de ekonomiska fördelar som är förknippade med att tillhandahålla laddelbilsladdningstjänster till branschmedlemmar såsom byggföretag, besöksnäringen , etc.

Egen kommentar

De åtta delstaterna står för ca 25% av all bilförsäljning i USA [1].

Mer än hälften av all försäljning av ZEV:s i USA har än så länge skett i de åtta delstaterna [1].

De åtta delstaters plan kommer troligtvis påverka utvecklingen av ZEV:s i världen. De är antagligen den viktigaste marknaden i världen för ZEV:s.

De har funnits kritik att ZEV mandatet endast har en chans att fungera i Kalifornien, men de andra delstaterna inte kommer lyckas. Planen ska ses som att de andra sju delstaterna också är seriösa att försöka få det att fungera.

Delstaterna beskriver i planen vad deras roll är. Min slutsats är att det går inte utvärdera utvecklingen av ZEV:s i USA genom att bara studera vad den federala nivån gör.

Jag tycker det är intressant att de valt ut just de här elva nyckelaktiviteterna samt de femton utredningsfrågorna. Det är deras prioritering av de viktigaste aktiviteterna under de närmsta tio åren, men också vad vi behöver veta mer om. Deras val kanske kan vara en inspiration.

Mål och planer är inte samma sak som att det har hänt. Vi ska nog vara skeptiska till att målen kommer nås.

Källor

[1]  8 state alliance releases plan to put 3.3 million zero emission vehicles on the road. ARB Pressrelease. 29 maj. länk

[2] Zero-Emission Vehicles. 29 maj, 2014. ACTION PLAN. länk