Arkiv / Samhälle

IPCC rapport om åtgärder för att minska växtusgasutsläppen

Creative commons license

Utsläppen av de globala växthusgaser ökar fortfarande, men det är möjligt att nå målet max 2 graders ökning enligt IPCC:s nya rapport. Det krävs stora institutionella och tekniska förändringar, men det behöver inte bli så dyrt [1-3].
Men vi har inte tid att vänta. Förändringarna måste börja snart.
Utsläppen av antropogena växthusgaser ökar
Perioden 2000-2010 ökade  de globala antropogena utsläppen av växthusgaser i medel med 1,0 gigaton koldioxidekvivalenter per år.
2010 var utsläppen 49 (±4,5) GtCO2ekv./år.
Perioden 1970 till 2000 ökade utsläppen varje år med ca 0,4 gigaton.
Ökningen beror på ekonomisk tillväxt, mer befolkning och mer användning av kol.
Befolkningstillväxten som orsak har spelat ungefär lika stor roll de senaste 40 åren, men betydelsen av ekonomisk tillväxt har ökat de senaste tio åren.
Kol växer i betydelse som energikälla. Det har brutit den generella globala trenden av en dekarbonisieringen av energisystemet.
Direkta och indirekta växthusgasutsläpp från olika sektorer 2010
De direkta utsläppen från olika sektorer är (2010):
Värme och elförsörjning     25%
AFOLU                               24%
Industri                              21%
Transport                          14%
Övrig energianvändning     10%
och Byggnader                   6%
(AFOLU är Agriculture, Forestry
and Other Land Use)
Utsläppen från el och värmeförsörjning kan kopplas till de sektorer som är orsak till energianvändningen. Då inkluderar vi de indirekta utsläppen. Då blir rangordningen.
Industri                              32 %
AFOLU                                24%
Byggnader                          18%
Transport                            14%
Övrig energianvändning       11%
Slutsatser från genomgång av många scenarier av IPCC
Om inget görs utöver de policybeslut som redan är fattade utan trenderna får fortsätta så är bedömningen att den globala temperaturen kommer öka med 3,7-4,8°C i jämförelse med förindustriella nivåer.
Om växthusgasutsläppen minskar med 40-70% till 2050 i jämförelse med 2010 och utsläppen blir i princip noll 2100 så kan den globala temperaturökningen begränsas till 2 grader.
Scenarios där det händer har:
* en snabb förbättring av energieffektiviteten,
* tre till fyra gånger större andel av energigeneringen som har noll eller nära nollutsläpp 2050. Energigeneringen med de egenskaperna är förnyelsebart, kärnkraft, fossilkraft med CCS (koldioxidavskiljning) och bioenergikraft med CCS.
* I princip behöver all kraftproduktion ske utan utsläpp av växthusgaser.
* inlåsningseffekter av icke hållbar infrastruktur svårt att rätta till. Viktigt göra rätt nu
Det är inte så dyrt att uppnå målen
IPCC har gått igenom 1200 scenarios från den vetenskapliga litteraturen.
Den ekonomiska tillväxten i business-as-usual scenarierna är 1,6-3% per år. 
Kostnaden att nå växthusgasmålen bedöms vara en minskning av tillväxten med 0,06% per år.
Då ingår bara kostnaderna. De har inte försökt bedöma värdet av nyttorna med minskade utsläpp.
Transportsektorn del
Transporter står för ca 27% av all primärenergianvändning i världen samt utsläpp av ca 6,7 gigaton CO2/år 2010.
Om trenderna får forsätta kommer utsläppen av växthusgaser från transportektorn vara det dubbla 2050.
Bedömningen är att en minskning av utsläppen från transportsektorn med 15-40% kan nås till 2050 i jämförelse med en trendframskrivning.
Viktigaste policybesluten för att nå målen [7]
”Det viktigaste är att avskaffa subventioner till fossila bränslen, införa skatt på koldioxidutsläpp eller utsläppsrätter, ge stöd till förnybar energi och se till att få fram internationella samarbeten och avtal så att samma förändringar sker i hela världen.”
Egna kommentarer
Hela rapporten blir tillgänglig först den 15 april så jag har inte läst orginalrapporten.
0,06% i minskad tillväxt är mindre än vad jag sett förut. En av forskarna som varit huvudförfattare till den här delrapporten sa ”Won’t cost the world to save the planet”. Det är en bra sammanfattning av huvudpoängen i rapporten.
Rent allmänt var det mycket fokus på förnybart.
Det har varit en del kontroverser när sammanfattningen för policymakers skrevs. Det fanns textstycken om vilka de länderna som står för de stora utsläppen är samt det lämpliga att i-länderna stödjer utvecklingsländerna med ekonomiskt bistånd för utveckla växthusgassnåla samhällen. De styckena ströks i slutskedet.
Det är nog en bra mätare på vilka frågor som kommer vara känsliga när klimatmötet är i Paris nästa år.
Referenser
[1] IPCC: Greenhouse gas emissions accelerate despite reduction efforts. Many pathways to substantial emissions reductions are available. IPCC pressrelease. 13 april 2014. länk
[2] Summary for Policymakers. IPCC WGIII AR5. 2014. länk
[3] IPCC climate change report: averting catastrophe is eminently affordable. Guardian. 13 april 2014. länk
[4] Analyzing the IPCC Report: 6 Things You Need to Know About Reducing Emissions. WRI. 13 april. länk
[5] U.N. Climate Report: We Must Focus On ”Decarbonization,” and It Won’t Wreck the Economy. Slate. 13 april. länk
[6] U.N. Climate Panel Warns Speedier Action Is Needed. Ny Times. 13 april. länk
[7] De viktigaste punkterna i IPCC:s rapport. DN. 13 april 2014. länk
[8] IPCC:s rapport: Bråttom att minska utsläppen om vi ska klara klimatmålen. Dn. 13 april. länk
[9] The world must shift to solar and wind power rapidly to avoid catastrophic global warming, say UN scientists in major report. The Daily Mail. 13 april 2014.
[10] U.N. Climate Panel Warns Speedier Action Is Needed to Avert Disaster. New York Times. 13 april.
[11]  UN Urges Swift Action on Climate Change. Wall Street Journal. 13 april.
[12] The IPCC, Elvis and the elephant in the room. BBC. 13 april. länk
[13]  Step up action to curb global warming, or risks rise: U.N.. Rueters. 13 april 2014.länk
[14] World must end ’dirty’ fuel use – UN. 13 april 2014. BBC. länk
[15] Kraftiga ökningar av växthusgasutsläppen under senare år enligt IPCC – nu krävs tuffare politiska åtgärder för att åstadkomma begränsningar. Lunds Universitet. 14 april. länk
[16] IPCC: GHG emissions accelerating despite mitigation efforts; major institutional and technological change required to keep the heat down. Green Car Congress. 14 april 2014. länk