Navigants analys av HEV, PHEV och BEV marknaden för lastbilar

Creative commons license

350 000 hybrid och el lastbilar kommer bli sålda globalt under perioden 2013-2020 enligt en ny rapport från Navigant Research [1-2]. I siffran ingår allt från lätta till tunga lastbilarna.
Navigant uppskattar att den globala flottan av HEV, PHEV och BEV lastbilar är ca 20 000 2013. Det kan jämföras med att det såldes ca 15 miljoner lastbilar under 2013 varav det stora flertalet är lätta lastbilar.

Hybrid och ellastbilsmarknaden har vuxit långsamt sen 2011 enlig rapporten och ett flertal mindre tillverkare har försvunnit. Kunskapen hos köparna ökar så att de börjat förstå vilka tillämpningar som det lönar sig med de dyrare hybrid och ellastbilarna. Ett annat skäl att marknaden inte vuxit är att det varit ekonomiskt svåra tider.
De olika drivlinetyper används för olika tillämpningar. HEV (hybrider) används för medeltunga och tunga lastbilar som har mycket stopp-start körning och som åker många mil per år. PHEV (laddhybrider) används där den dagliga sträckan är kort samt det har fördelar att använda batteriet för att undvika tomgångskörning. BEV (batterielfordon) används mest för medeltunga lastbilar som har fasta och korta körsträckor varje dag och som åker i urbana miljöer där städerna vill minska emissionerna.
Ett antal tillverkare har dragit ner på sitt utbud av lätta lastbilar med hybriddrift samt batterieldrift de senaste åren. Navistar har t ex slutat att tillverka sin eStar electric van.
Den befintliga marknaden består p.g.a. subventioner annars skulle inte köparna acceptera det högre priset.
Nyckelfaktorer för att marknaden ska växa är givetvis lägre inköpskostnader för fordonen, men också dyrare bränsle samt användningen av nya tjänster som t ex att använda batterierna som kraftkälla till lokal kraft eller minska tomgångskörning.
Enligt rapporten är köparna av lastbilar konservativa och nyttan med hybrid och elfordon måste vara väl bevisad innan marknaden växer.
Navigant gör prognosen att marknaden för HEV, PHEV och BEV lastbilar växer från ca 10 000 2013 till 100 000 2020. Då ingår lätta lastbilar.
För medeltunga och tunga lastbilar är det några tillämpningsområden där marknaden växer. De är t ex distributionsbilar, hamnfordon, anläggningsfordon samt fordon som används där det är mycket start och stopp.
Navigant varnar att BEV, PHEV och HEV tekniken kommer bli utsattt för hård konkurrens när naturgasfordon blir allt vanligare.
Jämförelse med andra studier
Frost & Sulllivan uppskattade att marknaden för HEV medeltunga och tunga lastbilar kommer vara ca 154 000/år 2020.
Samt de uppskattade att marknaden för lastbilar med eldrift (antar att de inkluderar BEV + PHEV i den kalkylen) kommer vara ca 80 000/år 2020.
Frost & Sullivan är mer optimistiska i jämförelse med Navigant.
En annan rapport som innehåller uppskattningar av marknaden för lastbilar med eldrivlinor är en AEA/Ricardo rapport gjord för kommissionen [4]. AEA/Ricardo har två scenarios. Den ena är ett BAU (business-as-usual) och det andra ett Cost Effective scenario.
I BAU så tror de att marknadsandelen för eldrivna lastbilar som används för urban distribution bir ca 0,2% i Europa 2020.  För HEV är marknadsandel ca 1% 2020 för alla lastbilstillämpningar förutom fjärrtrafik som har en marknadsandel på ca 0,1%.
I Cost Effective scenario så ökar marknadsandelarna lite och för t ex distributionslastbilar är marknadsandel i Europa ca 3% 2020.
I en artikel från 2013 har Löfstrad et al undersökt hur kostnadseffektivt det är med olika drivlinor för distributionslastbilar längs med en tur i Göteborg. Slutsatsen är att konventionella fordon är mest kostnadseffektiva 2015, men 2025 är de eldrivna distributionslastbilarna mest kostnadseffektiva [5].
Egen kommentar
Det kommer bli mycket mer analys av tunga fordon i år i nyhetsbrevet. Vi kommer återkomma till ämnet.
Idag är fokus på lastbilar, men för bussar är de flesta mer positiva att det blir en större marknadsandel för HEV, PHEV och BEV snabbare.
Jag tycker det är lite underligt att HEV inte blir större för lätta lastbilar. Det låter som en bra tillämpning med lätta lastbilar i stadstrafik.
I Frost&Sullivans analys är Nordamerika den största marknaden för lastbilar med eldrivlinor. Jag antar att det beror på subventioner, men det nya intresset för naturgas till lastbilar i USA kommer vara en tuff konkurrent till eldrift i lastbilar.
Källor
[1] Executive Summary: Hybrid and Electric Trucks Hybrid Electric, Plug-In Hybrid, and Battery Electric Light Duty, Medium Duty, and Heavy Duty Trucks and Vans: Global Market Analysis and Forecasts. Navigant. 2014.
[2] Nearly 350,000 Hybrid and Electric Trucks Will be Sold Worldwide from 2013 to 2020. Navigant. 13 jan 2014. länk
[3] Strategic Outlook of the Global Medium-heavy Commercial Truck Market in 2013. Frost & Sullivan.
[4] Reduction and Testing of Greenhouse Gas (GHG) Emissions from  Heavy Duty Vehicles – Lot 1: Strategy. 2011. länk
[5] Löfstrand, S., Hellgren, J., Thulin, N., Engdahl, H. et al., ”Feasibility of Electrifying Urban Goods Distribution Trucks,” SAE Int. J. Commer. Veh. 6(1):2013, doi:10.4271/2013-01-0504.