Arkiv / Samhälle

Tio intressanta påståenden från World Energy Outlook 2013

Creative commons license

IEA:s World Energy Outlook 2013 (WEO) kom igår.
WEO-2013 innehåller 700 sidor om energitrender fram till 2035. Årets rapport har extra fokus på olja och Brasilien.
Jag har valt ut tio påståenden.
World Energy Outlook 2013
World Energy Outlook (WEO) är ett referensverk om energitrender (1-7]. WEO kommer ut årligen.
Det var ett pressevent igår i London. Dr. Birol presenterade rapporten i 40 minuter (se film här).
Jag har valt ut tio påståenden från rapporten som ni bör känna till. Men om ni vill läsa ordentliga sammanfattningar av rapporten läs [ref]Executive Summary WEO-2013. länk. Åtta sidor sammanfattning av hela rapporten[/ref][ref]Light tight oil does not diminish the importance of Middle East supply, IEA says in
latest World Energy Outlook. Report sees large disparities in regional energy prices affecting industrial
competitiveness. Pressrelease IEA 12 nov 2013. länk (pdf)[/ref][ref]Presentation to the press. IEA 12 november. länk (pdf)
15 bilder med det viktigaste från rapporten[/ref][ref]WORLD ENERGY OUTLOOK 2013 FACTSHEET. How will global energy markets evolve to 2035? länk (pdf) De viktigaste uppgifterna från rapporten.[/ref][ref]Brazil to Triple Oil Output to 6 Million Barrels/Day by 2035 — IEA. Wall Street Journal. 12 nov 2013. länk [/ref][ref]IEA: LÅNGSIKTIGT FOKUS PÅ ÖKAD EFTERFRÅGAN HOS TILLVÄXTLÄNDER. DI. 12 nov 2013. länk[/ref][ref]U.S. to Be World’s Top Oil Producer in 5 Years, Report Says. New York Times. 12 nov 2013. länk[/ref]
Slutsatserna är baserade på IEA:s New Policies Scenario, som är ett scenario som inkluderar alla införda styrmedel, men också planerade styrmedel.
1. Fossila bränslen fortsätter att dominera i världens energimix, men förnyelsebar energi växer

2013 kommer 82% av världens energi från fossila bränslen.
2035 kommer 76% av världens energi från fossila bränslen.
Användningen av naturgas växer lika mycket som kol- och oljeanvändningen tillsammans.
Ungefär 40% av ökningen av efterfrågan på energi kommer mötas av förnyelsebar energi och kärnkraft.
Ungefär hälften av ökningen av elgeneringen fram till 2035 kommer från förnyelsebar energi.
2. Det är Asien som står för den stora ökningen på efterfråga på energi
Asien står för 65% av ökningen av energi. Fram till 2020 dominerar Kina som det landet som dominerar efterfrågan, men efter det dominerar Indien.
Kina kommer vara det landet som importerar mest olja på sikt.
Efter 2020 kommer Indien vara det landet som importerar mest kol.
OECD-länderna ökar knappt sin energianvändning fram till 2035.
3. Mellanöstern blir en stor energianvändare och det kommer förändra deras roll på energimarknaden
Mellanöstern står för 10% av den globala ökningen av energianvändningen i världen fram till 2035.
Mellanösterns naturgasanvändning växer mer än alla OECD-länderna tillsammans fram till 2035.
De kommer bli den nästa största oljekonsumenten i världen under 2020-talet, samt den tredje största oljekonsumenten under 2030-talet.
Ökningen av energianvändningen beror mycket på stora subventionssystem, att de blir stora petrokemiproducenter samt växande befolkning.
4. Subventioner till fossila bränslen fortsätter att vara marknadsstörande
Subventioner till fossila bränslen var 544 miljarder USD 2012. Det stör marknaden.
Subventioner till förnyelsebart var 101 miljarder USD 2012.
5. CO2-utsläpp från energirelaterad verksamhet fortsätter att öka
I IEA:s huvudscenario ökar CO2-utsläpp från energirelaterad verksamhet med 20% fram till 2035.
Det innebär att världen är på väg mot ett scenario med en långsiktig temperaturökning på 3,6 grader.
6. USA kommer ha en konkurrensfördel med låga el och naturgaspriser under lång tid. Europa och Japan kommer förlora arbeten p.g.a. av den skillnaden
Naturgaspriset i Japan är idag ca 5 ggr dyrare än i USA. 2035 kommer naturgasen fortfarande vara ca två gånger dyrare.
Naturgaspriset i Europa är idag ca 3 ggr dyrare än i USA. 2035 kommer naturgasen fortfarande vara ca två gånger dyrare.
Elpriset i USA kommer vara hälften så dyrt som i Europa och Japan 2035.
Den här skillnaden kommer innebära en kostnadsnackdel för industrier som använder mycket energi. Industrier som t ex kemikalie, cement, järn, stål, massa, glas, papper och raffinaderier.
De industrierna står globalt för 25% av alla arbeten inom industrin och ca 70% av all energianvändning inom industrin.
Extra utsatt kommer kemikaliebranchen vara där energikostnaden står för ca 80% av de totala produktionskostnaderna.
Kostnaden för att transportera naturgas långt gör att priset inte kommer bli lika i alla delar av världen.
Europa förlorar ca 1/3 av sina exportintäkter från de energintensiva industrierna fram till 2035.
Energieffektivitet är en viktig strategi för Europa och Japan för hantera konkurrensnackdelen med högre energipriser enligt IEA.
6.  Oljepriset kommer vara ca 128 USD (2012-USD)/fat trots nya källor till olja
Oljepriset kommer fortsätta att vara relativt högt.  Priset är ca 128 USD/fat 2035.
Efterfrågan ökar från ca 87 miljoner fat/dag till ca 101 miljoner fat/dag 2035.
Användningen av olja till transportsektorn ökar med 25% fram till 2025. Totalt blir användningen ca 59 miljoner fat/dag 2035 i transportsektorn. 1/3 av ökningen av efterfrågan på olja till transportsektorn är från godstransporter i Asien.
Dieselefterfrågan ökar med 5 miljoner fat/dag till 2035. Bensinefterfrågan ökar med 2 miljoner fat/dag.
Petrokemiindustrin använder 14 miljoner fat/dag 2035.
7. Oljeutbudet måste öka 
För att möta den större efterfrågan på olja samt nedgången av produktionstakten i befintliga fält behövs olika källor.
Råoljas andel av den totala oljeutbudet sjunker. 2012 står råolja för ca 80% av oljeutbudet. 2035 är det ca 66%.
Enligt IEA så står okonventionell olja för en ökning på 10 miljoner fat/dag till 2035.
NGL (natural gas liquid) står för en ökning på 5 miljoner fat/dag.
De länder som måste öka sin produktion är Irak, Brasilien, Kanada och Kazakstan.
USA kommer vara världens största oljeproducent fram till 2035.
Biobränslen står för ca 4 miljoner fat oljeekv./dag till transportsektorn 2035.
8. Brasilien ökar sin oljeproduktion från 2 till 6 miljoner fat/dag till 2035
Brasilien kommer bli en av världens största oljeproducenter 2035. De kommer totalt producera ca 6 miljoner fat/dag 2035.
Huvuddelen är från djupvattenproduktion (ca 5 miljoner fat/Dag).
9. Det kommer vara jobbiga tider för raffinaderier i Europa 
Icke-OECD länderna bygger egna raffinaderier. Det ökar svårigheterna för raffinaderier i Europa.
Det är också så att den ökade användningen av NGL (natural gas liquid) gör att raffinaderier inte behövs lika mycket.
En uppskattning är att raffinaderier med en total kapacitet på 10 miljoner fat/dag måste läggas ner till 2035.
10. Elgeneringen ökar med ca 66% fram till 2035
Kina och Indien bygger totalt tillsammans 40% av all ny elkapacitet fram till 2035.
Förnyelsebar energi står för ca 31% av elgeneringen i världen 2035. 2012 stod förnyelsebart för ca 20%.
Kina står för en större ökning av förnyelsebar kraft än Japan, USA och Europa tillsammans fram till och med 2035.
Fossila bränslen står för ca 57% av elgeneringen 2035.
IEA bedömer att subventionerna till förnyelsebar energi ökar från ca 100 miljarder USD/år 2012 till ca 220 miljarder USD/år 2035.
Egen kommentar
Fortsätter att skriva om WEO i morgon. Min analys kommer då, men jag tyckte det var intressant med skillnaden i kostnad på energi mellan USA och Japan/Europa.
Även Kina har en konkurrensnackdel mot USA när det gäller energipriser. Det kommer vara nästan dubbelt så dyrt med el och naturgas i Kina 2035. Hur påverkar det produktionsflöden?
Det borde få konsekvenser på godsflöden samt vilka länder som har tillväxt.